Visa allt om Monkeysports Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 73 499 88 455 74 171 70 375 62 057 52 524 50 817 37 461 28 044 21 304
Övrig omsättning 3 444 3 597 3 424 5 573 1 850 1 017 1 007 95 0 323
Rörelseresultat (EBIT) -2 115 -8 557 -2 462 2 688 3 256 1 482 2 748 2 567 2 359 2 278
Resultat efter finansnetto -5 354 -11 503 -2 909 5 076 -1 190 2 176 2 852 2 951 1 943 2 298
Årets resultat -5 354 -9 025 -2 459 3 284 -1 592 1 183 1 583 1 767 896 1 275
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 220 12 529 18 001 19 070 12 604 10 968 4 483 2 590 1 178 1 515
Omsättningstillgångar 24 676 28 488 35 788 34 043 21 910 24 091 14 829 22 785 20 526 10 394
Tillgångar 29 897 41 017 53 789 53 112 34 514 35 059 19 312 25 376 21 704 11 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 000 4 405 13 430 10 089 6 906 8 497 7 565 6 215 4 448 3 553
Obeskattade reserver 0 0 2 715 3 618 3 254 3 561 2 998 2 194 1 520 936
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 289 7 127 1 740 2 370 3 190 943 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 608 29 485 35 904 37 035 21 164 22 058 8 750 16 967 15 735 7 421
Skulder och eget kapital 29 897 41 017 53 789 53 112 34 514 35 059 19 312 25 376 21 704 11 909
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 478 377
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 7 077 5 615 6 204 3 120 1 660 1 087
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 039 1 221 1 428 665 540 338
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 943 92 052 77 595 75 948 63 907 53 541 51 824 37 556 28 044 21 627
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 28 27 25 23 20 19 14 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 827 3 159 2 747 2 815 2 698 2 626 2 675 2 676 3 506 3 551
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 486 500 470 409 367 408 273 339 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 385 -7 859 -1 179 3 675 3 685 1 784 2 890 2 593 2 378 2 319
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,91% 19,26% 5,39% 13,40% 18,15% 3,36% - 33,58% 31,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,07% -14,09% -0,68% 12,39% 9,98% 8,60% 14,91% 12,06% 10,87% 20,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,88% -6,54% -0,50% 9,35% 5,55% 5,74% 5,67% 8,17% 8,42% 11,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,10% 31,40% 34,22% 33,77% 35,34% 34,59% 30,36% 28,00% 28,26% 28,80%
Rörelsekapital/omsättning 0,09% -1,13% -0,16% -4,25% 1,20% 3,87% 11,96% 15,53% 17,08% 13,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,03% 10,74% 28,90% 24,31% 27,36% 32,16% 51,28% 30,86% 25,66% 35,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,77% 29,94% 19,13% 44,86% 23,06% 31,88% 40,79% 64,75% 70,58% 36,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...