Visa allt om SB Persienner AB
Visa allt om SB Persienner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 480 3 698 3 618 3 144 3 199 2 840 3 124 4 691 5 198 5 261
Övrig omsättning 337 159 13 54 - 13 - - 3 10
Rörelseresultat (EBIT) 247 241 113 195 113 40 97 77 -78 375
Resultat efter finansnetto 229 242 107 160 44 38 78 58 -144 297
Årets resultat 190 171 82 122 22 27 57 34 -25 169
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 144 0 0 24 64 235 271 488 321
Omsättningstillgångar 1 613 1 224 1 086 1 165 1 134 1 164 1 063 1 236 1 161 1 352
Tillgångar 1 721 1 368 1 086 1 165 1 159 1 228 1 298 1 507 1 649 1 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 863 673 501 420 298 276 248 192 158 275
Obeskattade reserver 0 18 0 0 0 0 0 0 0 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 185 190 130 332 407 447 626 568 910 655
Kortfristiga skulder 674 487 454 413 454 505 423 748 581 624
Skulder och eget kapital 1 721 1 368 1 086 1 165 1 159 1 228 1 298 1 507 1 649 1 673
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 525 552 376 400 441 344 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 224 1 008 829 243 56 246 262 459 970 785
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 534 444 402 384 281 318 269 389 570 511
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Omsättning 4 817 3 857 3 631 3 198 3 199 2 853 3 124 4 691 5 201 5 271
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 4 3 3 4 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 120 1 233 1 206 786 1 066 947 781 938 1 040 1 315
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 489 416 295 296 316 233 258 377 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 283 277 113 211 145 95 176 183 38 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,15% 2,21% 15,08% -1,72% 12,64% -9,09% -33,40% -9,75% -1,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,35% 17,62% 10,41% 16,74% 9,75% 3,26% 8,24% 5,97% -5,34% 22,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,51% 6,52% 3,12% 6,20% 3,53% 1,41% 3,43% 1,92% -1,69% 7,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,77% 66,90% 60,28% 63,99% 55,92% 65,07% 61,17% 54,23% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,96% 19,93% 17,47% 23,92% 21,26% 23,20% 20,49% 10,40% 11,16% 13,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,15% 50,22% 46,13% 36,05% 25,71% 22,48% 19,11% 12,74% 9,58% 21,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,06% 187,06% 138,99% 158,84% 112,33% 115,64% 139,24% 95,19% 109,64% 139,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...