Visa allt om Produktutvecklarna i Växjö AB
Visa allt om Produktutvecklarna i Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 894 6 950 9 583 9 231 10 853 10 617 6 683 8 350 10 643 9 636
Övrig omsättning - - - - - - 1 3 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 247 -619 385 -249 1 653 1 603 19 -257 580 1 140
Resultat efter finansnetto 247 -607 410 -217 1 699 1 618 26 -250 625 1 173
Årets resultat 202 -67 234 140 910 868 19 -80 317 853
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 12 19 0 3 37 61 95 91 155
Omsättningstillgångar 2 780 2 672 3 372 3 356 4 862 4 335 2 561 2 344 2 875 3 239
Tillgångar 2 784 2 684 3 392 3 356 4 864 4 372 2 623 2 439 2 967 3 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 407 1 605 1 672 1 438 2 297 2 087 1 219 1 200 1 280 1 763
Obeskattade reserver 0 0 540 440 859 419 0 0 170 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 378 1 080 1 180 1 479 1 707 1 866 1 404 1 240 1 517 1 626
Skulder och eget kapital 2 784 2 684 3 392 3 356 4 864 4 372 2 623 2 439 2 967 3 394
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 519 1 321 1 420 1 695
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 925 4 920 5 031 4 922 4 002 1 249 2 517 2 738 1 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 1 663 1 997 2 060 1 929 1 658 1 141 1 764 4 158 1 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 700 0 0 0 800
Omsättning 6 894 6 950 9 583 9 231 10 853 10 617 6 684 8 353 10 648 9 636
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 12 12 13 13 7 10 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 862 695 799 769 835 817 955 835 968 964
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 640 563 589 601 538 445 571 572 565 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 254 -612 387 -246 1 668 1 627 62 -208 659 1 219
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,81% -27,48% 3,81% -14,95% 2,22% 58,87% -19,96% -21,54% 10,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,87% -22,62% 12,12% -6,35% 34,95% 37,03% 0,99% -10,17% 21,13% 34,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,58% -8,73% 4,29% -2,31% 15,66% 15,25% 0,39% -2,97% 5,89% 12,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,34% 22,91% 22,87% 20,33% 29,07% 23,26% 17,31% 13,22% 12,76% 16,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,54% 59,80% 61,71% 53,08% 60,24% 54,80% 46,47% 49,20% 47,27% 52,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 201,74% 247,41% 285,76% 226,91% 284,83% 232,32% 182,41% 189,03% 189,52% 199,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...