Visa allt om Helgums Måleri & Data AB
Visa allt om Helgums Måleri & Data AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 624 442 478 371 445 673 171 531 445 775
Övrig omsättning 17 - - 225 266 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 184 -87 -14 90 91 123 -110 58 -18 -40
Resultat efter finansnetto 184 -88 -14 88 86 110 -122 50 -21 -46
Årets resultat 154 1 -4 41 31 74 -75 2 -4 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 108 155 202 239 175 213 278 93 149
Omsättningstillgångar 456 259 341 333 400 265 107 274 210 195
Tillgångar 456 366 496 535 639 439 320 552 303 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 410 286 285 289 248 217 143 218 216 220
Obeskattade reserver 0 15 104 114 79 36 0 47 0 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 21 64 104 147 24 61
Kortfristiga skulder 46 66 107 132 290 122 73 140 62 45
Skulder och eget kapital 456 366 496 535 639 439 320 552 303 344
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 83 - - 0 165 38 120 113 158
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 11 33 136 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 51 28 38 43 52 12 35 36 48
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 641 442 478 596 711 673 171 531 445 775
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 - 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 624 442 478 371 - 673 86 266 223 388
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 93 141 43 74 - 246 26 78 76 108
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 184 -40 33 141 113 187 -45 87 37 23
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,18% -7,53% 28,84% -16,63% -33,88% 293,57% -67,80% 19,33% -42,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,35% -23,77% -2,82% 16,82% 14,24% 28,02% -34,38% 10,51% -5,94% -11,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,49% -19,68% -2,93% 24,26% 20,45% 18,28% -64,33% 10,92% -4,04% -5,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,29% 77,15% 84,31% 80,05% 63,37% 92,57% 85,38% 83,80% 82,47% 60,90%
Rörelsekapital/omsättning 65,71% 43,67% 48,95% 54,18% 24,72% 21,25% 19,88% 25,24% 33,26% 19,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,91% 81,34% 73,81% 70,64% 47,92% 55,47% 44,69% 45,77% 71,29% 67,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 991,30% 392,42% 318,69% 252,27% 137,93% 217,21% 146,58% 195,71% 338,71% 433,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...