Visa allt om Yogayama AB
Visa allt om Yogayama AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 17 910 19 455 18 865 16 433 13 057 11 133 9 105 7 244 4 697 6 131
Övrig omsättning 116 300 48 39 68 110 - 97 67 235
Rörelseresultat (EBIT) -999 -592 -890 241 66 -809 -1 743 -2 266 -2 840 -2 168
Resultat efter finansnetto -1 016 -594 -949 229 64 -808 -1 741 -2 281 -2 884 -2 244
Årets resultat -1 016 -594 -949 229 64 -808 -1 741 -2 281 -2 885 -2 244
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 236 2 195 2 263 1 327 1 261 1 136 1 285 1 074 932 650
Omsättningstillgångar 2 841 3 787 3 459 3 654 2 923 1 753 1 216 1 110 869 771
Tillgångar 6 077 5 983 5 722 4 981 4 184 2 890 2 501 2 184 1 802 1 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 224 415 259 637 408 344 352 893 223 -593
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 58 158 298
Kortfristiga skulder 5 853 5 568 5 463 4 345 3 776 2 546 2 149 1 234 1 420 1 715
Skulder och eget kapital 6 077 5 983 5 722 4 981 4 184 2 890 2 501 2 184 1 802 1 420
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 3 870 2 969 2 292 2 034 2 075 2 348 1 606 1 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 1 150 880 635 534 602 704 489 513
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 026 19 755 18 913 16 472 13 125 11 243 9 105 7 341 4 764 6 366
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 9 9 9 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 559 2 162 2 096 1 826 1 451 1 590 1 301 1 035 671 876
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 704 592 567 431 326 369 389 439 293 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -396 -110 -451 587 348 -561 -1 506 -2 074 -2 659 -2 001
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,94% 3,13% 14,80% 25,86% 17,28% 22,27% 25,69% 54,23% -23,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,44% -9,89% -15,55% 4,84% 1,58% -27,96% -69,57% -103,71% -157,60% -152,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,58% -3,04% -4,72% 1,47% 0,51% -7,26% -19,11% -31,27% -60,46% -35,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,56% 49,02% 48,74% 50,41% 51,91% 47,70% 47,48% 55,04% 42,43% 48,46%
Rörelsekapital/omsättning -16,82% -9,15% -10,62% -4,20% -6,53% -7,12% -10,25% -1,71% -11,73% -15,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,69% 6,94% 4,53% 12,79% 9,75% 11,90% 14,07% 40,89% 12,38% -41,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,08% 53,50% 48,12% 69,16% 64,75% 52,36% 30,81% 62,64% 54,15% 36,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...