Visa allt om Örkelbo Fastighets AB
Visa allt om Örkelbo Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 695 8 353 8 334 7 755 7 764 7 565 7 401 7 613 7 246 6 824
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 488 2 033 3 395 2 250 2 588 1 889 2 722 3 119 2 665 2 500
Resultat efter finansnetto 2 134 1 519 2 531 1 226 1 288 804 2 363 2 586 968 1 239
Årets resultat 257 350 258 1 154 1 294 698 2 268 2 494 920 1 172
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 307 57 538 58 042 60 168 61 206 61 573 60 566 60 576 60 575 22 102
Omsättningstillgångar 12 789 11 448 10 387 7 910 6 356 5 942 4 380 2 509 360 38 238
Tillgångar 69 096 68 986 68 430 68 078 67 562 67 515 64 946 63 085 60 936 60 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 203 26 945 26 595 26 337 26 083 25 789 25 491 25 223 24 929 24 809
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 642 569 561 488 416 421 316 221 129 81
Långfristiga skulder 39 961 39 925 39 864 39 822 39 811 39 800 37 811 36 113 34 551 33 081
Kortfristiga skulder 1 292 1 547 1 410 1 431 1 252 1 504 1 329 1 528 1 327 2 369
Skulder och eget kapital 69 096 68 986 68 430 68 078 67 562 67 515 64 946 63 085 60 936 60 339
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 - 0 301 266
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 - 0 96 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 695 8 353 8 334 7 755 7 764 7 565 7 401 7 613 7 246 6 824
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - 0 0 - 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 7 246 3 412
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 398 182
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 488 2 169 3 521 2 374 2 704 1 997 2 843 3 244 2 783 2 611
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,09% 0,23% 7,47% -0,12% 2,63% 2,22% -2,78% 5,06% 6,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,60% 2,95% 4,96% 3,32% 3,83% 2,80% 4,19% 4,94% 4,38% 4,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,61% 24,34% 40,74% 29,13% 33,35% 24,98% 36,78% 40,97% 36,79% 36,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,60% 24,34% 40,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 132,23% 118,53% 107,72% 83,55% 65,74% 58,66% 41,22% 12,89% -13,35% 525,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,37% 39,06% 38,86% 38,69% 38,61% 38,20% 39,25% 39,98% 40,91% 41,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 989,86% 740,01% 736,67% 552,76% 507,67% 395,08% 329,57% 164,20% 27,13% 1 614,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...