Visa allt om Leo T AB
Visa allt om Leo T AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 711 1 957 1 719 1 630 1 737 1 390 2 626 1 608 2 438 3 260
Övrig omsättning 193 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -139 -89 -60 56 -297 95 -58 3 8
Resultat efter finansnetto -4 -139 -89 -60 56 -298 80 -177 3 -279
Årets resultat -4 -139 -89 -60 56 -298 66 -177 -1 -114
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 152 175 204 164 180 192 318 484 530
Omsättningstillgångar 311 379 540 490 578 496 969 639 651 806
Tillgångar 433 530 715 694 742 676 1 160 957 1 135 1 336
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 304 442 532 592 535 893 827 1 005 1 005
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 133 227 273 162 151 141 267 130 130 330
Skulder och eget kapital 433 530 715 694 742 676 1 160 957 1 135 1 336
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 397 342 336 392 320 394 459
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 402 391 - 0 0 0 0 3 42
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 187 182 185 140 147 181 158 189 213
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
Omsättning 904 1 957 1 719 1 630 1 737 1 390 2 626 1 608 2 438 3 260
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 711 1 957 1 719 1 630 1 737 1 390 2 626 1 608 2 438 1 630
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 598 580 589 490 488 578 483 592 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 -111 -60 -31 85 -262 141 -12 49 59
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -63,67% 13,85% 5,46% -6,16% 24,96% -47,07% 63,31% -34,04% -25,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,92% -26,23% -12,45% -8,65% 7,55% -43,93% 6,90% -18,50% 0,44% 0,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,56% -7,10% -5,18% -3,68% 3,22% -21,37% 3,05% -11,01% 0,21% 0,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,48% 39,75% 46,36% 53,19% 49,51% 45,47% 40,52% 47,26% 44,18% 38,13%
Rörelsekapital/omsättning 25,04% 7,77% 15,53% 20,12% 24,58% 25,54% 26,73% 31,65% 21,37% 14,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,28% 57,36% 61,82% 76,66% 79,78% 79,14% 76,98% 86,42% 88,55% 75,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 233,83% 166,96% 197,80% 302,47% 382,78% 351,77% 362,92% 491,54% 500,77% 244,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...