Visa allt om Fraktkompaniet Logistikcenter på Hisingen AB
Visa allt om Fraktkompaniet Logistikcenter på Hisingen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 061 17 460 22 524 26 453 26 785 29 576 28 714 26 587 32 287 24 431
Övrig omsättning 10 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 117 -373 -415 -809 -318 297 1 544 1 371 1 704 1 063
Resultat efter finansnetto 111 -397 -426 -808 -298 391 1 616 1 410 1 785 1 033
Årets resultat 75 -9 -17 147 -298 128 862 732 901 500
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 140 271 439 408 354 461 69 92 139 237
Omsättningstillgångar 3 900 2 580 4 527 5 567 6 185 7 981 8 555 7 604 6 473 7 383
Tillgångar 4 040 2 851 4 967 5 976 6 538 8 442 8 624 7 696 6 612 7 621
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 789 714 723 740 593 1 891 2 263 2 201 1 970 1 269
Obeskattade reserver 0 0 394 803 1 758 1 758 1 575 1 161 791 309
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 251 2 137 3 850 4 198 4 187 4 794 4 786 4 334 3 851 6 043
Skulder och eget kapital 4 040 2 851 4 967 5 976 6 538 8 442 8 624 7 696 6 612 7 621
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 513 1 013 937 1 493 1 353 1 272 1 177 1 113
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 595 4 951 3 595 3 065 3 298 2 573 2 369 2 401 1 985
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 268 1 934 1 849 1 625 2 030 1 746 1 689 1 638 1 383
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 500 400 500 200
Omsättning 16 071 17 463 22 524 26 453 26 785 29 576 28 714 26 587 32 287 24 431
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 12 14 12 11 11 10 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 004 1 455 1 609 2 204 2 435 2 689 2 871 2 954 3 587 2 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 749 529 554 536 633 583 607 599 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 248 -205 -267 -675 -211 360 1 585 1 449 1 822 1 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,01% -22,48% -14,85% -1,24% -9,44% 3,00% 8,00% -17,65% 32,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,90% -13,05% -8,25% -13,15% -4,41% 4,79% 18,84% 18,46% 29,08% 15,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,73% -2,13% -1,82% -2,97% -1,08% 1,37% 5,66% 5,34% 5,96% 4,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,04% 2,54% 3,01% 5,18% 7,46% 10,78% 13,13% 12,30% 8,12% 5,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,53% 25,04% 20,74% 22,86% 28,89% 37,75% 39,70% 39,72% 38,41% 19,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,66% 108,10% 110,57% 126,01% 144,73% 164,04% 176,24% 172,61% 165,05% 119,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...