Visa allt om BM Agri AB
Visa allt om BM Agri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 434 375 580 940 385 825 277 079 305 907 261 468 255 461 171 829 134 878 100 878
Övrig omsättning 406 387 531 14 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 661 5 071 5 934 12 272 2 334 8 555 7 752 6 417 5 793 2 438
Resultat efter finansnetto -12 134 5 065 6 413 12 838 2 255 12 229 8 353 9 578 7 237 2 926
Årets resultat 6 4 353 4 829 7 796 1 805 7 067 5 257 5 166 3 643 1 726
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 904 1 974 2 387 26 37 0 9 567 4 558 3 758 3 563
Omsättningstillgångar 150 693 170 999 135 155 88 669 74 464 78 809 50 921 32 767 21 204 25 438
Tillgångar 152 597 172 973 137 542 88 695 74 501 78 809 60 488 37 325 24 962 29 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 485 56 236 51 883 48 811 41 014 35 927 20 815 15 685 10 660 7 107
Obeskattade reserver 1 632 13 801 14 353 14 196 11 399 11 643 9 129 7 691 5 225 3 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 6 970 968 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 96 480 102 936 71 306 18 718 21 120 31 239 30 544 13 949 9 077 18 544
Skulder och eget kapital 152 597 172 973 137 542 88 695 74 501 78 809 60 488 37 325 24 962 29 001
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 263 1 281 0 - - 0 385 580 149 309
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 506 1 697 1 985 540 461 658 277 84 162 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 289 1 408 269 170 145 207 205 206 102 100
Utdelning till aktieägare 0 1 757 0 1 757 0 0 0 127 140 90
Omsättning 434 781 581 327 386 356 277 093 305 907 261 468 255 461 171 829 134 878 100 878
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 72 396 96 823 77 165 138 540 305 907 130 734 127 731 85 915 67 439 50 439
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 701 755 592 376 642 446 439 447 215 252
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 302 5 399 6 157 12 283 2 336 8 555 7 752 6 417 5 818 2 463
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,23% 50,57% 39,25% -9,42% 17,00% 2,35% 48,67% 27,40% 33,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,55% 4,67% 5,78% 14,80% 3,85% 15,68% 14,16% 25,67% 32,09% 10,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,30% 1,39% 2,06% 4,74% 0,94% 4,73% 3,35% 5,58% 5,94% 2,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -1,47% 1,99% 3,39% 5,61% 1,73% 4,20% 3,55% 5,18% 5,47% 3,88%
Rörelsekapital/omsättning 12,48% 11,72% 16,55% 25,25% 17,44% 18,19% 7,98% 10,95% 8,99% 6,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,54% 38,73% 45,86% 67,52% 66,33% 56,48% 45,53% 57,21% 57,78% 32,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,00% 72,70% 107,61% 328,69% 238,56% 170,29% 144,53% 204,76% 233,60% 91,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...