Visa allt om Snälleröds Säteri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 731 738 1 143 3 336 3 086 4 665 2 537 5 759 4 627 1 177
Övrig omsättning 260 361 6 674 363 374 342 306 296 282 -
Rörelseresultat (EBIT) -252 -77 4 275 -1 081 -2 379 -515 -1 326 -1 458 -461 -243
Resultat efter finansnetto -1 871 -81 4 260 -1 126 -2 323 -558 -1 717 -1 786 -1 892 872
Årets resultat -1 871 -81 4 260 -1 126 -2 323 -558 -1 717 -1 786 -1 892 872
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 034 7 592 8 151 9 392 10 276 11 172 12 095 11 342 12 058 11 580
Omsättningstillgångar 660 2 815 2 345 4 444 3 711 5 434 3 210 4 601 3 819 2 906
Tillgångar 8 694 10 407 10 495 13 836 13 987 16 606 15 305 15 944 15 877 14 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 433 4 304 4 385 124 101 2 073 2 632 4 349 6 135 5 728
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 029 5 774 5 865 12 576 12 195 12 717 11 530 3 900 1 600 7 696
Kortfristiga skulder 232 329 245 1 136 1 691 1 815 1 144 7 695 8 142 1 062
Skulder och eget kapital 8 694 10 407 10 495 13 836 13 987 16 606 15 305 15 944 15 877 14 486
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 215 250 167 105 164 106 128 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 67 79 53 34 53 62 66 59
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 991 1 099 7 817 3 699 3 460 5 007 2 843 6 055 4 909 1 177
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 572 1 668 1 543 2 333 1 269 2 880 2 314 589
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 149 174 119 77 117 84 107 87
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 307 482 4 834 -197 -1 451 408 -534 -818 -296 -112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,95% -35,43% -65,74% 8,10% -33,85% 83,88% -55,95% 24,47% 293,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,90% -0,74% 40,73% -7,77% -16,11% -3,08% -8,66% -9,14% -9,15% 10,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -34,47% -10,43% 374,02% -32,22% -73,01% -10,98% -52,27% -25,32% -31,40% 126,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% -50,39% 37,89% 0,87% 28,79% 22,82% 18,34% 26,86% 88,36%
Rörelsekapital/omsättning 58,55% 336,86% 183,73% 99,16% 65,46% 77,58% 81,43% -53,72% -93,43% 156,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,98% 41,36% 41,78% 0,90% 0,72% 12,48% 17,20% 27,28% 38,64% 39,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 284,48% 855,62% 957,14% 253,87% 152,69% 180,77% 159,18% 46,97% 34,99% 273,63%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...