Visa allt om Bobra Bygg & Montage i Alingsås AB
Visa allt om Bobra Bygg & Montage i Alingsås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 497 1 916 717 1 506 2 174 1 525 1 309 816 1 275 1 053
Övrig omsättning 35 - 6 24 - - - - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 327 212 -4 29 230 7 135 -8 104 66
Resultat efter finansnetto 327 213 -5 31 231 7 135 -9 102 63
Årets resultat 292 280 27 24 117 0 67 0 44 41
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 189 249 478 352 428 255 200 247 227
Omsättningstillgångar 910 739 459 332 565 443 367 308 243 356
Tillgångar 919 927 707 810 917 871 622 508 490 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 401 569 290 463 439 321 322 255 255 211
Obeskattade reserver 9 57 203 243 243 173 168 124 134 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 509 302 215 104 235 377 133 130 101 277
Skulder och eget kapital 919 927 707 810 917 871 622 508 490 583
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 191 273 197 100 165 238
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 583 198 221 0 0 30 7 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 157 51 90 81 100 79 44 76 87
Utdelning till aktieägare 290 460 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 532 1 916 723 1 530 2 174 1 525 1 309 816 1 283 1 053
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 249 958 717 1 506 2 174 1 525 1 309 816 1 275 1 053
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 378 255 313 279 377 92 152 241 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 342 272 56 119 306 83 181 39 151 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,32% 167,22% -52,39% -30,73% 42,56% 16,50% 60,42% -36,00% 21,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,58% 22,98% -0,57% 3,95% 25,41% 1,03% 21,86% -1,57% 21,22% 11,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,10% 11,12% -0,56% 2,12% 10,72% 0,59% 10,39% -0,98% 8,16% 6,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,75% 63,47% 62,34% 38,31% 33,21% 39,93% 44,39% 41,67% 41,49% 13,20%
Rörelsekapital/omsättning 16,06% 22,81% 34,03% 15,14% 15,18% 4,33% 17,88% 21,81% 11,14% 7,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,40% 66,18% 63,41% 80,56% 67,40% 51,49% 71,67% 68,19% 71,73% 47,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,78% 244,70% 213,49% 319,23% 240,43% 117,51% 275,94% 236,92% 240,59% 128,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...