Visa allt om Twilfit AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 339 235 344 137 364 987 375 960 342 868 324 406 323 565 311 275 309 118 307 681
Övrig omsättning 1 158 3 965 38 2 131 3 938 1 921 16 63 121 137
Rörelseresultat (EBIT) -51 608 -9 860 3 037 10 657 7 122 3 097 -4 053 -26 779 -12 609 -1 945
Resultat efter finansnetto -53 909 -11 407 1 684 9 281 5 670 1 457 -6 826 -30 191 -14 822 -3 741
Årets resultat -63 659 -9 600 1 288 17 621 5 670 1 457 -6 826 -30 191 -14 822 -3 741
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 185 44 028 41 118 31 833 24 755 25 693 26 259 30 183 25 409 30 102
Omsättningstillgångar 105 906 101 680 92 694 103 288 77 974 72 292 70 966 92 036 88 556 94 736
Tillgångar 137 091 145 708 133 812 135 121 102 729 97 985 97 224 122 218 113 965 124 837
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -28 738 34 921 44 521 43 233 25 546 19 875 8 918 15 744 21 460 36 282
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 493 17 417 16 417 15 417 14 417 13 417 24 183 10 600 16 950 15 150
Kortfristiga skulder 127 335 93 370 72 874 76 472 62 766 64 693 64 123 95 874 75 555 73 406
Skulder och eget kapital 137 091 145 708 133 812 135 121 102 729 97 985 97 224 122 218 113 965 124 837
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 003 3 340 3 333 3 182 3 189 2 772 2 842 900 633 772
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 72 841 70 603 70 613 66 093 62 983 62 060 63 357 67 450 61 508 59 930
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 848 29 528 29 088 27 089 24 462 21 650 22 344 23 261 21 540 21 627
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 340 393 348 102 365 025 378 091 346 806 326 327 323 581 311 338 309 239 307 818
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 162 163 162 164 154 158 160 168 160 148
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 094 2 111 2 253 2 292 2 226 2 053 2 022 1 853 1 932 2 079
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 650 653 615 604 556 553 548 532 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -41 988 -894 9 928 18 179 14 518 10 464 3 437 -18 921 -3 677 8 580
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,42% -5,71% -2,92% 9,65% 5,69% 0,26% 3,95% 0,70% 0,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -37,65% -6,77% 2,30% 7,89% 6,94% 3,18% -4,13% -21,88% -11,05% -1,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,21% -2,87% 0,84% 2,84% 2,08% 0,96% -1,24% -8,59% -4,07% -0,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,90% 57,73% 56,60% 55,56% 56,45% 59,08% 57,47% 55,54% 57,69% 58,99%
Rörelsekapital/omsättning -6,32% 2,41% 5,43% 7,13% 4,44% 2,34% 2,11% -1,23% 4,21% 6,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -20,96% 23,97% 33,27% 32,00% 24,87% 20,28% 9,17% 12,88% 18,83% 29,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,20% 46,02% 48,87% 54,07% 26,91% 22,47% 26,19% 26,04% 31,53% 51,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...