Visa allt om Lustjakt Svenska AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 492 4 790 5 479 5 793 6 143 7 539 9 066 8 749 10 834 11 393
Övrig omsättning 463 459 326 208 346 228 269 237 232 200
Rörelseresultat (EBIT) 255 401 596 520 893 715 1 598 1 330 2 328 2 248
Resultat efter finansnetto 256 402 597 522 894 722 1 607 2 761 2 360 2 259
Årets resultat 202 311 468 112 354 172 593 2 606 1 662 1 662
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 964 970 976 982 988 1 013 1 018 1 027 1 137 1 153
Omsättningstillgångar 12 262 12 096 11 876 11 289 11 453 11 812 11 636 11 860 10 298 8 826
Tillgångar 13 226 13 066 12 852 12 271 12 441 12 825 12 654 12 887 11 435 9 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 729 12 526 12 215 11 747 11 634 11 700 11 528 11 656 10 172 9 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 15 21 123 111 10
Kortfristiga skulder 497 539 637 524 806 1 029 1 105 1 109 1 152 808
Skulder och eget kapital 13 226 13 066 12 852 12 271 12 441 12 825 12 654 12 887 11 435 9 979
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 135 1 280 1 259 1 117
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 601 501 474 507
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 122 0
Omsättning 3 955 5 249 5 805 6 001 6 489 7 767 9 335 8 986 11 066 11 593
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 164 1 597 1 826 1 931 2 048 2 513 3 022 2 916 3 611 2 848
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 301 277 367 362 353 549 584 613 599 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 261 407 602 526 898 720 1 608 1 340 2 344 2 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,10% -12,58% -5,42% -5,70% -18,52% -16,84% 3,62% -19,24% -4,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,94% 3,08% 4,65% 4,25% 7,19% 5,63% 12,69% 21,42% 20,64% 22,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,33% 8,39% 10,90% 8,99% 14,55% 9,58% 17,71% 31,56% 21,78% 19,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,29% 65,14% 69,61% 65,68% 67,05% 74,00% 74,75% 76,35% 100,00% 76,36%
Rörelsekapital/omsättning 336,91% 241,27% 205,13% 185,83% 173,32% 143,03% 116,16% 122,88% 84,42% 70,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,24% 95,87% 95,04% 95,73% 93,51% 91,73% 91,10% 90,45% 88,95% 91,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 354,73% 2 150,46% 1 776,45% 2 060,88% 1 346,03% 1 052,87% 938,91% 960,50% 791,67% 969,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!