Visa allt om Tigerton AB
Visa allt om Tigerton AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 039 3 771 3 528 3 296 3 188 2 249 1 828 510 441 522
Övrig omsättning - - - - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 759 453 529 294 267 221 275 13 -5 1
Resultat efter finansnetto 754 453 529 295 267 221 275 13 -5 0
Årets resultat 583 350 572 166 144 140 180 11 -5 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 77 67 0 0 0 0 2 3 8
Omsättningstillgångar 1 638 1 122 1 050 793 680 633 624 230 140 222
Tillgångar 1 714 1 199 1 117 793 680 633 624 232 143 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 084 753 682 271 244 240 297 116 106 111
Obeskattade reserver 0 0 0 206 129 60 30 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 0 0 50 50 0 0
Kortfristiga skulder 630 445 434 315 306 333 247 65 38 119
Skulder och eget kapital 1 714 1 199 1 117 793 680 633 624 232 143 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 364 1 398 65 70 19 28 18
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 19 - -
Löner till övriga anställda - 1 732 1 613 422 404 1 083 832 126 171 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 489 464 496 520 361 284 46 63 72
Utdelning till aktieägare 390 252 280 160 140 140 197 0 0 0
Omsättning 5 039 3 771 3 528 3 296 3 193 2 249 1 828 510 441 522
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 4 3 3 3 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 840 943 1 176 1 099 1 063 1 125 914 255 441 522
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 517 559 698 724 780 763 595 96 263 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 782 470 532 294 267 221 277 15 0 9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,63% 6,89% 7,04% 3,39% 41,75% 23,03% 258,43% 15,65% -15,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,28% 37,78% 47,36% 37,20% 39,26% 34,91% 44,07% 5,60% -3,50% 0,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,06% 12,01% 14,99% 8,95% 8,38% 9,83% 15,04% 2,55% -1,13% 0,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,78% 97,88% 96,71% 91,05% 92,91% 90,66% 92,89% 90,98% 90,70% 95,98%
Rörelsekapital/omsättning 20,00% 17,95% 17,46% 14,50% 11,73% 13,34% 20,62% 32,35% 23,13% 19,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,24% 62,80% 61,06% 54,44% 49,86% 44,90% 51,14% 50,00% 74,13% 48,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 260,00% 252,13% 241,94% 251,75% 222,22% 190,09% 252,63% 353,85% 368,42% 186,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...