Visa allt om SUPROD Aktiebolag
Visa allt om SUPROD Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 358 1 961 1 832 2 020 1 907 1 399 2 615 2 615 3 194 4 882
Övrig omsättning - - - - 9 - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) -142 182 14 54 126 165 68 -160 4 122
Resultat efter finansnetto -152 170 9 52 126 159 57 -177 -2 100
Årets resultat -39 100 7 31 145 105 1 -118 8 59
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 177 351 399 60 81 49 104 161 220 292
Omsättningstillgångar 206 420 388 436 499 482 370 590 595 771
Tillgångar 383 771 787 496 580 531 474 750 814 1 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 127 266 216 209 277 232 127 126 245 237
Obeskattade reserver 0 113 73 73 63 94 78 23 81 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 141 192 222 0 0 0 61 176 149 191
Kortfristiga skulder 114 201 276 214 239 205 208 425 339 540
Skulder och eget kapital 383 771 787 496 580 531 474 750 814 1 063
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 360 164 35 240 273 299 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 265 314 488 115 60 11 271 312 468 884
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 141 165 198 169 97 28 174 233 327 439
Utdelning till aktieägare 0 100 50 0 100 100 0 0 0 0
Omsättning 1 358 1 961 1 832 2 020 1 916 1 399 2 615 2 615 3 194 4 883
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 1 1 2 3 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 358 981 916 1 010 1 907 1 399 1 308 872 1 065 976
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 245 351 338 373 146 394 315 429 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -77 247 31 62 144 221 124 -101 76 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,75% 7,04% -9,31% 5,93% 36,31% -46,50% 0,00% -18,13% -34,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -36,29% 23,61% 1,91% 11,09% 22,07% 31,26% 14,56% -21,20% 2,33% 11,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,24% 9,28% 0,82% 2,72% 6,71% 11,87% 2,64% -6,08% 0,59% 2,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,33% 52,52% 62,39% 54,75% 48,45% 43,10% 50,78% 45,47% 54,70% 56,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,77% 11,17% 6,11% 10,99% 13,63% 19,80% 6,20% 6,31% 8,02% 4,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,16% 45,93% 34,68% 52,98% 55,76% 56,74% 38,92% 19,01% 37,26% 28,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,96% 181,59% 108,70% 160,75% 160,25% 177,56% 108,17% 97,65% 108,26% 108,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...