Visa allt om Kungsbro Bygg & Hantverk AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 10 468 10 972 18 001 17 733 15 553 13 311 11 240 8 671 8 308 7 742
Övrig omsättning 20 49 0 40 78 0 0 0 51 16
Rörelseresultat (EBIT) 609 -2 194 -134 517 199 387 186 117 669
Resultat efter finansnetto 609 -2 194 -134 517 199 388 183 111 664
Årets resultat 479 -5 149 147 522 243 215 98 91 359
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 65 98 130 13 31 74 129 121 164
Omsättningstillgångar 2 977 2 369 2 522 3 774 3 776 3 399 3 501 2 274 2 547 2 447
Tillgångar 3 029 2 434 2 620 3 904 3 788 3 430 3 574 2 403 2 668 2 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 813 334 539 690 918 897 830 665 622 731
Obeskattade reserver 0 0 0 0 328 485 606 502 456 465
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 206 291 190 42 34 11 36 163 52
Kortfristiga skulder 2 212 1 894 1 790 3 024 2 500 2 015 2 128 1 200 1 427 1 363
Skulder och eget kapital 3 029 2 434 2 620 3 904 3 788 3 430 3 574 2 403 2 668 2 611
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 973 2 238 2 142 1 859
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 1 153 771 740 521
Utdelning till aktieägare 600 0 200 300 375 500 175 50 55 200
Omsättning 10 488 11 021 18 001 17 773 15 631 13 311 11 240 8 671 8 359 7 758
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 11 12 11 11 8 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 495 1 372 1 636 1 478 1 414 1 210 1 405 1 445 1 385 1 548
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 582 570 550 535 508 482 516 499 485 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 646 31 227 -89 535 241 443 242 160 709
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,59% -39,05% 1,51% 14,02% 16,84% 18,43% 29,63% 4,37% 7,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,11% -0,08% 7,40% -3,43% 13,65% 5,80% 10,86% 7,78% 4,42% 25,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,82% -0,02% 1,08% -0,76% 3,32% 1,50% 3,45% 2,16% 1,42% 8,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,50% 52,83% 43,01% 43,95% 46,71% 49,53% 49,00% 45,93% 46,63% 48,18%
Rörelsekapital/omsättning 7,31% 4,33% 4,07% 4,23% 8,20% 10,40% 12,22% 12,39% 13,48% 14,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,84% 13,72% 20,57% 17,67% 30,99% 37,18% 36,45% 43,97% 36,64% 41,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,58% 125,08% 140,89% 124,80% 151,04% 168,68% 164,52% 189,50% 178,49% 179,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!