Visa allt om netbrain AB
Visa allt om netbrain AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 321 744 967 726 1 095 1 163 1 729 1 815 580 1 110
Övrig omsättning - 3 - - - - 38 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 38 187 -305 82 97 21 357 50 227
Resultat efter finansnetto -10 23 168 -316 68 88 31 290 55 228
Årets resultat -11 7 102 -102 54 32 3 107 13 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 598 598 598 603 626 656 635 598 217 29
Omsättningstillgångar 62 89 245 63 268 405 192 186 521 601
Tillgångar 660 687 843 666 895 1 061 827 784 737 629
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 430 442 434 333 435 381 348 346 239 226
Obeskattade reserver 50 50 40 0 214 235 204 189 89 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 157 73 162 167 45 164 43 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 123 207 166 201 282 231 249 409 337
Skulder och eget kapital 660 687 843 666 895 1 061 827 784 737 629
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 446 335 108 205 260 190 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 164 392 389 0 0 52 198 80 0 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 45 136 136 157 127 41 181 161 99 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 321 747 967 726 1 095 1 163 1 767 1 815 580 1 110
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 321 744 967 726 1 095 1 163 1 729 1 815 580 1 110
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 210 535 533 620 497 158 676 520 279 602
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 38 192 -296 91 109 37 368 62 239
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -56,85% -23,06% 33,20% -33,70% -5,85% -32,74% -4,74% 212,93% -47,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,91% 5,53% 22,18% -45,80% 9,16% 9,14% 4,11% 45,66% 7,46% 36,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,87% 5,11% 19,34% -42,01% 7,49% 8,34% 1,97% 19,72% 9,48% 20,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,81% 50,82% 53,56% 70,41% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,46% -4,57% 3,93% -14,19% 6,12% 10,58% -2,26% -3,47% 19,31% 23,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,06% 70,01% 55,18% 50,00% 66,23% 52,23% 60,26% 61,49% 41,12% 43,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 281,82% 72,36% 118,36% 37,95% 133,33% 143,62% 66,67% 66,27% 98,29% 178,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...