Visa allt om Studio 147 AB
Visa allt om Studio 147 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 427 665 196 81 120 440 806 1 056 534 309
Övrig omsättning 10 8 - - - - - - - 89
Rörelseresultat (EBIT) 39 71 9 7 -130 53 49 85 -32 159
Resultat efter finansnetto 52 81 7 5 -136 45 42 85 -31 56
Årets resultat 24 55 7 5 -33 35 43 46 6 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 38 50 264 0 0 3 26 10 13
Omsättningstillgångar 396 440 244 2 245 496 616 820 415 383
Tillgångar 396 477 294 266 245 496 619 846 425 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 311 287 233 226 221 254 219 177 131 126
Obeskattade reserver 33 16 0 0 0 103 108 125 105 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 174 62 41 24 139 292 544 189 126
Skulder och eget kapital 396 477 294 266 245 496 619 846 425 396
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 41 330 57 42
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 140 - -
Löner till övriga anställda 134 379 32 0 2 0 70 37 102 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 63 132 10 0 1 0 35 116 51 12
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 437 673 196 81 120 440 806 1 056 534 398
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 0 0 0 1 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 427 665 - - - - 806 352 267 309
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 227 517 - - - - 146 161 106 56
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 84 22 25 -130 56 52 93 -29 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,79% 239,29% 141,98% -32,50% -72,73% -45,41% -23,67% 97,75% 72,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,13% 17,19% 3,06% 5,26% -53,06% 10,89% 7,92% 10,28% -7,06% 45,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,18% 12,33% 4,59% 17,28% -108,33% 12,27% 6,08% 8,24% -5,62% 57,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -7,50% 51,82% 98,88% 92,80% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 80,56% 40,00% 92,86% -48,15% 184,17% 81,14% 40,20% 26,14% 42,32% 83,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,04% 62,78% 79,25% 84,96% 90,20% 66,51% 48,24% 31,56% 48,61% 58,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 761,54% 252,87% 393,55% 4,88% 1 020,83% 344,60% 204,45% 145,59% 219,58% 303,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...