Visa allt om Restaurang G V Norrköping AB
Visa allt om Restaurang G V Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 453 4 847 4 757 4 506 4 351 4 157 3 769 3 636 3 220 2 795
Övrig omsättning 549 382 259 289 259 302 446 141 119 126
Rörelseresultat (EBIT) 500 12 70 52 2 -3 34 179 275 -38
Resultat efter finansnetto 500 12 69 51 3 -2 34 182 274 -38
Årets resultat 293 40 51 35 1 3 14 96 203 -25
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 11 23 35 47 32 22 54
Omsättningstillgångar 1 341 1 012 752 712 794 722 747 895 546 339
Tillgångar 1 341 1 012 756 723 817 757 795 927 567 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 627 334 294 243 209 208 218 204 333 130
Obeskattade reserver 120 0 44 44 44 44 50 47 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 593 678 418 436 565 505 526 676 234 263
Skulder och eget kapital 1 341 1 012 756 723 817 757 795 927 567 393
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 475 329 299 638 681
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 880 1 886 1 679 1 592 1 542 1 087 1 120 833 269 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 777 730 706 689 673 666 623 444 399 351
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 14 0 225 0
Omsättning 6 002 5 229 5 016 4 795 4 610 4 459 4 215 3 777 3 339 2 921
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 6 6 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 909 692 793 751 870 831 754 727 805 699
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 380 405 387 455 457 425 323 336 321
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 500 16 77 64 14 9 47 194 307 -6
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,50% 1,89% 5,57% 3,56% 4,67% 10,29% 3,66% 12,92% 15,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,29% 1,19% 9,26% 7,33% 0,49% -0,26% 4,28% 19,63% 48,50% -9,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,17% 0,25% 1,47% 1,18% 0,09% -0,05% 0,90% 5,01% 8,54% -1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,50% 62,90% 62,01% 61,38% 63,18% 66,44% 65,83% 65,10% 67,52% 61,97%
Rörelsekapital/omsättning 13,72% 6,89% 7,02% 6,13% 5,26% 5,22% 5,86% 6,02% 9,69% 2,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,74% 33,00% 43,43% 38,10% 29,55% 31,76% 32,06% 25,66% 58,73% 33,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 203,71% 136,73% 163,40% 145,87% 124,25% 129,90% 127,95% 122,19% 207,69% 99,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...