Visa allt om Allegretto Revision AB
Visa allt om Allegretto Revision AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 58 580 53 257
Övrig omsättning 244 150
Rörelseresultat (EBIT) 19 500 14 526
Resultat efter finansnetto 19 508 14 576
Årets resultat 17 650 13 218
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 565 799
Omsättningstillgångar 30 114 22 986
Tillgångar 30 679 23 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 523 5 111
Minoritetsintressen 12 821 8 518
Avsättningar (tkr) 370 0
Långfristiga skulder 222 345
Kortfristiga skulder 10 743 9 811
Skulder och eget kapital 30 679 23 785
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 14 019 13 721
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 6 735 6 514
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 58 824 53 407
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 831 1 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 728 718
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 734 14 773
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 63,63% 61,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,33% 27,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,07% 24,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,26% 21,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,31% 234,29%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 25 248 30 861 52 917 49 662 47 789 46 547 42 152 43 277 20 341 16 506
Övrig omsättning 70 91 357 208 223 405 172 1 004 951 312
Rörelseresultat (EBIT) -1 2 183 14 033 11 794 12 487 10 649 9 230 6 911 4 818 935
Resultat efter finansnetto 8 270 6 058 14 154 11 946 12 622 10 718 9 256 6 933 4 853 948
Årets resultat 5 099 4 700 10 970 8 729 9 312 7 776 6 789 4 958 3 556 664
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 705 4 751 903 478 485 637 780 468 212 382
Omsättningstillgångar 7 887 8 376 23 126 23 076 21 873 19 971 20 378 15 672 10 485 6 081
Tillgångar 14 592 13 127 24 029 23 554 22 358 20 608 21 158 16 140 10 696 6 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 219 5 120 11 090 9 142 9 432 7 896 7 209 6 671 4 850 2 473
Obeskattade reserver 1 683 0 0 0 0 0 0 0 0 121
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 222 345 463 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 468 7 662 12 476 14 412 12 926 12 711 13 949 9 469 5 846 3 868
Skulder och eget kapital 14 592 13 127 24 029 23 554 22 358 20 608 21 158 16 140 10 696 6 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 3 681 3 553 2 979 1 260 2 341
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 525
Löner till övriga anställda 13 755 13 721 13 144 13 318 13 278 10 715 8 808 9 242 3 448 4 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 652 6 514 6 477 6 199 5 931 6 406 5 702 5 477 2 744 3 840
Utdelning till aktieägare 5 099 5 000 5 970 4 022 4 312 2 776 2 089 6 551 4 730 1 179
Omsättning 25 318 30 952 53 274 49 870 48 012 46 952 42 324 44 281 21 292 16 818
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 31 30 30 29 32 32 25 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 814 996 1 764 1 655 1 648 1 455 1 317 1 731 1 271 971
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 734 705 716 704 728 693 607 758 510 669
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 233 2 430 14 232 11 976 12 743 10 952 9 506 7 095 4 939 1 084
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,19% -41,68% 6,55% 3,92% 2,67% 10,43% -2,60% 112,76% 23,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 56,76% 46,31% 59,00% 50,73% 56,49% 52,18% 43,82% 43,37% 45,45% 14,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,81% 19,70% 26,79% 24,06% 26,43% 23,10% 21,99% 16,17% 23,90% 5,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,66% 2,31% 20,13% 17,45% 18,72% 15,60% 15,25% 14,33% 22,81% 13,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,76% 39,00% 46,15% 38,81% 42,19% 38,32% 34,07% 41,33% 45,34% 39,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,61% 109,32% 185,36% 160,12% 169,22% 157,12% 146,09% 165,51% 179,35% 157,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...