Visa allt om Sjöö Fabriksbolag AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 28 535 28 004 34 596 35 819 36 545 30 614 32 391 32 013 30 246 28 901
Övrig omsättning 788 122 0 1 250 0 683 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -202 -602 892 45 2 325 391 398 1 400 1 076 -183
Resultat efter finansnetto -357 -751 637 -124 2 210 233 300 1 202 889 -353
Årets resultat 22 87 412 416 1 277 160 219 638 482 -353
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 169 1 079 1 381 2 017 1 653 1 975 2 590 2 491 2 474 1 352
Omsättningstillgångar 8 951 11 846 12 742 11 540 12 683 11 729 12 076 12 660 11 917 10 021
Tillgångar 10 119 12 925 14 124 13 557 14 337 13 705 14 666 15 151 14 391 11 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 551 4 530 4 443 4 031 3 615 2 338 2 178 1 959 1 321 838
Obeskattade reserver 0 403 1 280 1 192 1 861 1 299 1 299 1 299 984 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 210 490 0 963 522 2 036 1 970 2 281 2 752 2 690
Kortfristiga skulder 5 358 7 503 8 400 7 371 8 338 8 031 9 219 9 612 9 335 7 843
Skulder och eget kapital 10 119 12 925 14 124 13 557 14 337 13 705 14 666 15 151 14 391 11 372
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 1 348 1 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 9 995 9 517 9 123 8 851 7 241 7 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 4 566 4 211 3 700 3 617 3 602 3 612
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 323 28 126 34 596 37 069 36 545 31 297 32 391 32 013 30 246 28 901
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 22 23 26 26 25 25 23 23 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 502 1 273 1 504 1 378 1 406 1 225 1 296 1 392 1 315 1 156
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 525 562 595 567 553 517 546 533 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 399 -93 2 170 534 2 941 870 1 045 1 962 1 572 156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,90% -19,05% -3,41% -1,99% 19,37% -5,49% 1,18% 5,84% 4,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,86% -4,60% 6,40% 0,43% 16,29% 2,99% 2,83% 9,35% 7,64% -1,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,66% -2,12% 2,61% 0,16% 6,39% 1,34% 1,28% 4,43% 3,64% -0,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,45% 59,87% 61,45% 58,14% 60,85% 54,84% 53,70% 54,90% 56,35% 53,03%
Rörelsekapital/omsättning 12,59% 15,51% 12,55% 11,64% 11,89% 12,08% 8,82% 9,52% 8,54% 7,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,97% 37,48% 38,53% 36,59% 35,34% 24,45% 21,76% 19,25% 14,22% 7,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,37% 123,54% 119,80% 114,35% 121,06% 112,95% 99,41% 88,28% 85,91% 76,36%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...