Visa allt om Sterners El AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 15 827 12 084 13 029 10 223 10 927 10 480 9 497 10 700 6 113 4 464
Övrig omsättning 0 0 11 0 0 18 62 0 17 1
Rörelseresultat (EBIT) 1 214 149 869 -390 331 276 544 386 389 234
Resultat efter finansnetto 1 027 89 844 -416 336 248 534 358 366 187
Årets resultat 596 62 738 -416 331 180 403 245 181 166
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 525 525 541 599 501 40 0 0 0 9
Omsättningstillgångar 5 149 3 163 3 327 2 273 2 814 3 007 2 310 2 358 1 529 1 044
Tillgångar 5 674 3 688 3 869 2 873 3 315 3 047 2 310 2 358 1 529 1 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 614 1 618 1 556 818 1 434 1 304 1 124 721 476 296
Obeskattade reserver 262 0 0 0 0 99 99 99 95 -11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 67 0 30 34 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 798 2 003 2 313 2 024 1 847 1 645 1 087 1 537 958 770
Skulder och eget kapital 5 674 3 688 3 869 2 873 3 315 3 047 2 310 2 358 1 529 1 053
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 364 289
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 3 883 3 537 3 092 2 672 1 151 934
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 1 324 1 150 1 010 988 511 376
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0
Omsättning 15 827 12 084 13 040 10 223 10 927 10 498 9 559 10 700 6 130 4 465
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 14 11 12 11 9 8 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 319 1 007 931 929 911 953 1 055 1 338 1 223 1 116
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 496 461 465 449 440 464 453 410 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 214 166 887 -372 333 276 544 386 398 285
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,97% -7,25% 27,45% -6,44% 4,27% 10,35% -11,24% 75,04% 36,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,43% 4,04% 22,46% -13,54% 10,89% 9,06% 23,55% 16,37% 25,44% 22,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,68% 1,23% 6,67% -3,81% 3,30% 2,63% 5,73% 3,61% 6,36% 5,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,18% 70,13% 74,76% 68,96% 74,58% 72,69% 74,16% 59,98% 60,95% 65,28%
Rörelsekapital/omsättning 8,54% 9,60% 7,78% 2,44% 8,85% 13,00% 12,88% 7,67% 9,34% 6,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,05% 43,87% 40,22% 28,47% 43,26% 45,33% 52,00% 33,67% 35,71% 27,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,15% 140,49% 127,11% 91,01% 128,86% 150,76% 180,86% 126,09% 119,21% 104,03%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...