Visa allt om Knowit Decision Göteborg AB
Visa allt om Knowit Decision Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 393 23 371 21 498 21 194 21 497 25 603 23 931 17 409 20 322 16 039
Övrig omsättning 9 11 2 2 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 275 1 532 1 021 1 514 1 903 3 640 3 554 2 501 4 295 4 011
Resultat efter finansnetto 2 277 1 534 1 043 1 566 2 223 3 796 3 593 2 736 4 651 4 179
Årets resultat 95 245 393 1 898 1 592 2 593 2 478 1 592 2 460 2 223
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 29 24 0 0 25 25 26 54 61
Omsättningstillgångar 12 069 12 761 13 503 14 901 13 449 14 821 14 217 13 511 15 892 11 160
Tillgångar 12 090 12 790 13 527 14 901 13 449 14 846 14 242 13 536 15 946 11 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 906 6 811 6 566 6 173 5 835 5 348 4 966 6 792 8 366 5 906
Obeskattade reserver 781 945 1 451 2 442 3 355 3 255 3 024 2 860 2 254 1 063
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 403 5 034 5 510 6 286 4 259 6 243 6 252 3 885 5 327 4 252
Skulder och eget kapital 12 090 12 790 13 527 14 901 13 449 14 846 14 242 13 536 15 946 11 221
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 761 469 742 687 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 11 029 11 045 10 138 10 510 11 339 9 562 9 019 9 190 6 341
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 4 905 5 135 4 757 5 299 5 026 4 420 3 952 3 803 2 580
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 000 3 000 0
Omsättning 25 402 23 382 21 500 21 196 21 497 25 603 23 931 17 409 20 322 16 039
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 19 19 23 20 20 21 19 19 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 058 1 230 1 131 921 1 075 1 280 1 140 916 1 070 1 337
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 764 839 852 673 742 852 813 672 750 870
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 283 1 538 1 024 1 514 1 903 3 640 3 555 2 504 4 302 4 022
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,65% 8,71% 1,43% -1,41% -16,04% 6,99% 37,46% -14,33% 26,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,83% 11,99% 7,71% 10,51% 16,52% 25,57% 25,26% 20,31% 29,19% 37,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,97% 6,56% 4,85% 7,39% 10,34% 14,83% 15,03% 15,79% 22,91% 26,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,55% 82,76% 89,12% 90,12% 88,52% 89,91% 95,68% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,19% 33,06% 37,18% 40,65% 42,75% 33,50% 33,28% 55,29% 51,99% 43,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,16% 59,02% 56,91% 54,21% 61,77% 52,18% 50,52% 65,75% 62,64% 59,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 274,11% 253,50% 245,06% 237,05% 315,78% 237,40% 227,40% 347,77% 298,33% 262,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...