Visa allt om ATG Hästklinikerna AB
Visa allt om ATG Hästklinikerna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 44 342 5 478 66 917 127 819 141 055 152 255 152 913 136 329
Övrig omsättning 4 101 2 974 41 126 16 562 11 972 16 069 954 1 526 10 427 19 133
Rörelseresultat (EBIT) 567 -2 964 22 152 1 190 -4 312 2 556 -4 134 -4 838 7 094 11 279
Resultat efter finansnetto -5 167 -6 193 22 718 -8 587 -6 527 360 -6 922 -6 149 2 237 8 964
Årets resultat -5 167 -7 678 22 103 -8 645 -6 720 292 -5 550 -616 333 568
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 13 774 21 099 35 832 63 684 87 885 97 256 106 378 113 895 106 112
Omsättningstillgångar 8 687 2 261 50 207 13 205 11 643 26 197 26 652 30 410 40 273 44 176
Tillgångar 8 687 16 035 71 306 49 037 75 327 114 082 123 908 136 788 154 168 150 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -4 101 1 066 8 744 -13 359 -4 714 2 006 1 715 7 265 7 880 7 548
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 535 6 896 11 809
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 11 645 49 626 54 926 60 226 65 526 70 826 74 801 80 101 85 401
Kortfristiga skulder 12 788 3 324 12 936 7 470 19 815 46 550 51 367 53 187 59 290 45 531
Skulder och eget kapital 8 687 16 035 71 306 49 037 75 327 114 082 123 908 136 788 154 168 150 288
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 627 627 1 027 1 284 1 069 1 029 963
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 23 158 1 808 22 529 45 362 47 449 49 901 50 799 44 799
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 11 68 737 12 734 22 524 24 495 23 388 22 761 21 967
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 109 3 018 41 468 22 040 78 889 143 888 142 009 153 781 163 340 155 462
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 7 57 115 142 134 136 122
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 342 783 1 174 1 111 993 1 136 1 124 1 117
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 235 450 656 618 545 594 597 606
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 956 -2 175 26 671 4 242 2 384 14 009 5 652 7 259 17 077 21 564
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -81,82% -87,13% -93,76% -91,81% -47,65% -9,38% -7,36% -0,43% 12,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,54% -17,16% 34,47% 2,50% -5,49% 2,45% -4,27% -3,33% 4,91% 7,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7 100,00% -6 252,27% 7 187,13% 22,38% -6,19% 2,18% -3,75% -3,00% 4,95% 8,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 83,21% 81,44% 82,05% 82,82% 83,07% 82,16% 81,61%
Rörelsekapital/omsättning -51 262,50% -2 415,91% 10 897,95% 104,69% -12,21% -15,92% -17,52% -14,96% -12,44% -0,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -47,21% 6,65% 12,26% -27,24% -6,26% 1,76% 1,38% 6,14% 8,33% 10,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,93% 68,02% 388,12% 176,77% 52,37% 43,75% 39,16% 45,08% 56,82% 83,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...