Visa allt om Pro40 Bygg & Entreprenad AB
Visa allt om Pro40 Bygg & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 095 2 148 3 193 5 795 4 892 15 666 16 998 10 455 4 831 1 747
Övrig omsättning 8 78 - 32 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 11 -5 129 -606 566 569 396 394 131
Resultat efter finansnetto -37 -15 -20 114 -621 546 929 389 392 125
Årets resultat -37 -15 -20 109 -293 268 659 270 204 60
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 234 263 1 6 30 46 270 75 42 29
Omsättningstillgångar 255 356 596 499 837 1 512 2 802 1 809 1 243 428
Tillgångar 490 619 597 505 866 1 558 3 071 1 884 1 285 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 150 165 185 76 369 1 079 605 436 232
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 328 170 170 170 68
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 341 275 192 81 213 0 0 0 9 16
Kortfristiga skulder 35 193 239 239 577 860 1 822 1 108 670 141
Skulder och eget kapital 490 619 597 505 866 1 558 3 071 1 884 1 285 457
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 932 854 276 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 340 426 965 1 160 701 1 257 289 272 320 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 168 300 395 293 726 397 181 112 60
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 86 0 0
Omsättning 1 103 2 226 3 193 5 827 4 892 15 666 16 998 10 455 4 831 1 747
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 4 3 3 4 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 548 1 074 1 064 1 449 1 631 5 222 4 250 5 228 2 416 1 747
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 229 303 425 112 338 1 000 392 377 161 205
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 36 0 1 700 -590 584 585 413 425 157
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,02% -32,73% -44,90% 18,46% -68,77% -7,84% 62,58% 116,41% 176,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,43% 1,78% -0,84% 25,54% -69,98% 35,30% 31,00% 21,13% 30,66% 28,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,64% 0,51% -0,16% 2,23% -12,39% 3,51% 5,60% 3,81% 8,16% 7,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,73% 38,55% 91,48% 100,00% 25,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 52,66%
Rörelsekapital/omsättning 20,09% 7,59% 11,18% 4,49% 5,31% 4,16% 5,77% 6,70% 11,86% 16,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,06% 24,23% 27,64% 36,63% 8,78% 39,20% 39,21% 38,61% 43,46% 61,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 728,57% 184,46% 249,37% 208,79% 145,06% 175,81% 153,79% 163,27% 158,66% 303,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...