Visa allt om Augusti II Aktiebolag
Visa allt om Augusti II Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 240 7 091 7 216 7 871 8 439 8 919 8 464 7 580 7 943 8 191
Övrig omsättning - - - - - 33 - - - 24
Rörelseresultat (EBIT) 91 -56 363 240 430 810 441 191 425 760
Resultat efter finansnetto 77 -73 359 240 428 801 423 173 405 706
Årets resultat 60 -73 481 240 -827 104 42 2 20 354
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 96 96 96 96 103 111 125 137 200
Omsättningstillgångar 5 845 6 125 5 933 5 301 4 652 4 824 4 777 5 073 4 554 4 770
Tillgångar 5 941 6 221 6 029 5 397 4 748 4 927 4 888 5 198 4 692 4 970
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 976 1 916 1 990 1 509 1 269 2 096 1 992 1 950 1 949 1 929
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 31 31 0 225 221
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 826 175 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 139 4 131 4 039 3 888 3 479 2 801 2 865 3 248 2 518 2 820
Skulder och eget kapital 5 941 6 221 6 029 5 397 4 748 4 927 4 888 5 198 4 692 4 970
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 413 651 540 401 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 818 1 396 1 263 1 406 1 427 897 911 765 764 778
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 308 484 447 474 462 440 491 424 464 514
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 240 7 091 7 216 7 871 8 439 8 952 8 464 7 580 7 943 8 215
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 060 1 773 1 804 1 968 2 110 2 230 2 116 2 527 2 648 2 730
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 283 473 432 473 479 447 519 588 544 564
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 91 -56 363 240 437 818 455 209 519 872
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,21% -1,73% -8,32% -6,73% -5,38% 5,38% 11,66% -4,57% -3,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,53% -0,90% 6,04% 4,47% 9,06% 16,44% 9,02% 3,71% 9,06% 15,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,15% -0,79% 5,04% 3,06% 5,10% 9,08% 5,21% 2,55% 5,35% 9,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,89% 43,73% 46,74% 43,60% 42,17% 43,33% 45,26% 39,50% 44,20% 45,78%
Rörelsekapital/omsättning 63,82% 28,12% 26,25% 17,95% 13,90% 22,68% 22,59% 24,08% 25,63% 23,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,26% 30,80% 33,01% 27,96% 26,73% 43,00% 41,22% 37,51% 44,99% 42,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,13% 83,56% 76,08% 72,04% 67,29% 95,18% 77,17% 74,17% 81,65% 78,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...