Visa allt om Stefan Andersson Åkeri i Skara AB
Visa allt om Stefan Andersson Åkeri i Skara AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 499 493 1 309 1 230 1 299 1 439 1 418 1 143 1 247 1 214
Övrig omsättning - 20 - - 182 52 3 156 2 8
Rörelseresultat (EBIT) 52 76 -27 23 -125 93 -65 70 -20 -28
Resultat efter finansnetto 47 71 -47 -8 -160 46 -112 48 -23 -33
Årets resultat 47 71 -47 -8 -160 46 -112 39 -15 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 312 474 637 806 998 83 190
Omsättningstillgångar 88 59 104 191 153 301 303 293 217 214
Tillgångar 88 59 104 503 627 938 1 109 1 291 300 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 4 -66 -19 -11 149 103 215 176 191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 16 41 148 370 483 676 936 0 0
Kortfristiga skulder 35 38 129 374 268 306 330 139 124 205
Skulder och eget kapital 88 59 104 503 627 938 1 109 1 291 300 404
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 119 258 291 202 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 279 314 314 157 412 63 60 0 61 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 88 82 89 42 130 47 83 76 68 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 499 513 1 309 1 230 1 481 1 491 1 421 1 299 1 249 1 222
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 499 493 1 309 1 230 1 299 1 439 709 1 143 624 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 400 405 214 542 230 201 368 166 180
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 76 -26 185 38 262 104 269 93 96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,22% -62,34% 6,42% -5,31% -9,73% 1,48% 24,06% -8,34% 2,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 59,09% 128,81% -24,04% 4,57% -19,94% 9,91% -5,86% 5,50% -6,67% -6,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,42% 15,42% -1,91% 1,87% -9,62% 6,46% -4,58% 6,21% -1,60% -2,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,62% 4,26% -1,91% -14,88% -8,85% -0,35% -1,90% 13,47% 7,46% 0,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,95% 6,78% -63,46% -3,78% -1,75% 15,88% 9,29% 16,65% 58,67% 48,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,43% 155,26% 80,62% 51,07% 57,09% 98,37% 91,82% 210,79% 175,00% 104,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...