Visa allt om Enecto AB
Visa allt om Enecto AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 50 110 156 276 580 170 0 12 714
Övrig omsättning - - 39 35 358 583 281 75 1 370 692
Rörelseresultat (EBIT) -182 -2 261 -2 284 -3 673 -7 712 -7 832 -10 282 -15 775 -7 312 -3 513
Resultat efter finansnetto -300 -3 039 -4 337 -5 202 -5 299 -8 167 -23 232 -18 090 -7 619 -3 439
Årets resultat -300 -3 211 -3 073 -3 122 -5 299 -8 167 -23 232 -18 090 -7 619 -3 439
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 305 3 295 4 296 3 557 4 351 5 745 7 308 8 869 10 220 3 332
Omsättningstillgångar 115 57 1 368 2 945 4 559 3 532 3 590 14 709 14 072 14 775
Tillgångar 3 421 3 352 5 664 6 502 8 910 9 277 10 898 23 577 24 292 18 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 157 -2 293 918 1 692 923 1 222 419 2 830 8 232 15 851
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 537 4 809 3 853 4 175 6 516 0 285 11 511 12 614 0
Kortfristiga skulder 728 836 893 635 1 471 8 055 10 194 9 235 3 447 2 256
Skulder och eget kapital 3 421 3 352 5 664 6 502 8 910 9 277 10 898 23 577 24 292 18 107
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 75 449 432 348 660 505
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 201 403 760 1 527 1 605 2 406 4 627 245 5 784
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 76 151 294 737 997 1 424 2 474 616 2 454
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 89 145 514 859 861 245 1 370 13 406
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 3 4 4 5 15 21 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 50 37 39 69 116 11 - 669
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 282 554 354 571 777 862 521 131 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -182 -2 255 -2 278 -2 880 -6 587 -6 444 -8 905 -14 307 -6 640 -3 098
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -54,55% -29,49% -43,48% -52,41% 241,18% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -70,69% -71,87% -54,64% -85,77% -199,22% -66,90% - -18,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -8 008,00% -4 248,18% -3 120,51% -2 882,97% -3 743,28% -9 277,65% - -26,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 950,00% 2 100,00% 1 979,49% -1 638,77% -1 138,62% 3 220,00% - 98,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,82% -68,41% 16,21% 26,02% 10,36% 13,17% 3,84% 12,00% 33,89% 87,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,80% 6,82% 153,19% 463,78% 309,93% 43,85% 35,22% 159,27% 408,24% 654,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...