Visa allt om VEO Tak & Fastighet AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 8 580 12 111 9 433 8 057 5 157 3 373 4 090 2 751 0 0
Övrig omsättning 217 420 309 332 83 6 0 21 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 866 22 230 679 419 23 422 23 0 0
Resultat efter finansnetto 838 -2 200 671 403 10 404 7 0 0
Årets resultat 648 -8 152 520 310 102 218 5 0 0
Balansräkningar (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 610 162 111 105 240 92 142 65 0 0
Omsättningstillgångar 2 523 3 922 2 194 2 086 1 414 972 1 230 637 50 50
Tillgångar 4 133 4 084 2 305 2 190 1 654 1 064 1 372 702 50 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 364 716 724 572 684 375 273 55 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 93 167 241 140 0 14 68 114 0 0
Kortfristiga skulder 2 676 3 201 1 340 1 478 970 676 908 533 0 0
Skulder och eget kapital 4 133 4 084 2 305 2 190 1 654 1 064 1 372 702 50 50
Löner & utdelning (tkr)
2021-10
2020-10
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-08 2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 259 1 592 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 391 490 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 797 12 531 9 742 8 389 5 240 3 379 4 090 2 772 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 11 10 8 5 6 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 226 1 346 858 806 645 675 682 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 389 356 365 301 339 354 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 918 70 279 726 459 56 446 39 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,16% 28,39% 17,08% 56,23% 52,89% -17,53% 48,67% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,95% 0,54% 9,98% 31,05% 25,33% 2,16% 30,83% 3,28% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,09% 0,18% 2,44% 8,44% 8,12% 0,68% 10,34% 0,84% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,09% 41,64% 58,90% 67,73% 70,70% 63,56% 71,37% 65,69% - -
Rörelsekapital/omsättning -1,78% 5,95% 9,05% 7,55% 8,61% 8,78% 7,87% 3,78% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,00% 17,53% 31,41% 26,12% 41,35% 35,24% 26,83% 7,83% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,35% 112,65% 135,37% 110,35% 113,40% 97,04% 116,08% 116,14% - -

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!