Visa allt om VEKTRAKON AB
Visa allt om VEKTRAKON AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 125 298 2 044 1 416 1 704 1 443 965 1 525 1 378 1 928
Övrig omsättning 17 9 - - 29 144 548 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 360 -321 226 -54 263 373 357 219 39 239
Resultat efter finansnetto 360 -321 228 -51 269 375 357 220 43 241
Årets resultat 228 -61 174 6 143 220 217 127 18 173
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 183 210 106 104 153 175 146 161 162
Omsättningstillgångar 686 230 1 026 1 078 1 331 1 099 842 795 688 967
Tillgångar 786 413 1 236 1 184 1 436 1 252 1 017 941 849 1 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 401 323 533 510 654 651 571 494 486 568
Obeskattade reserver 79 0 260 260 322 252 179 120 77 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 306 90 442 414 460 349 268 327 285 495
Skulder och eget kapital 786 413 1 236 1 184 1 436 1 252 1 017 941 849 1 129
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 382 306 325 300 329 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda - 113 688 445 0 0 0 0 5 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 89 268 201 181 157 163 153 167 147
Utdelning till aktieägare 180 150 150 150 150 140 140 140 120 100
Omsättning 1 142 307 2 044 1 416 1 733 1 587 1 513 1 525 1 378 1 928
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 125 298 1 022 708 1 704 1 443 965 1 525 1 378 1 928
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 277 222 490 348 597 501 509 470 516 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 360 -293 259 -48 271 395 389 249 67 269
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 277,52% -85,42% 44,35% -16,90% 18,09% 49,53% -36,72% 10,67% -28,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,80% -77,72% 18,53% -4,31% 18,73% 29,95% 35,10% 23,38% 5,06% 21,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,00% -107,72% 11,20% -3,60% 15,79% 25,99% 36,99% 14,43% 3,12% 12,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,78% 46,98% 28,57% 46,89% 51,12% 51,98% 59,48% 30,69% 29,25% 24,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,86% 78,21% 59,53% 60,20% 62,07% 66,83% 69,12% 61,90% 63,77% 54,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,18% 255,56% 232,13% 260,39% 289,35% 314,90% 314,18% 243,12% 241,40% 195,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...