Visa allt om Fastighets AB Pipersgatan 31
Visa allt om Fastighets AB Pipersgatan 31

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 452 5 394 5 307 5 589 4 966 4 872 4 589 4 475 4 358 4 276
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 334 3 098 3 101 1 996 2 006 2 429 2 004 2 105 1 952 1 353
Resultat efter finansnetto 3 342 3 105 3 102 2 001 2 006 2 431 2 007 2 097 1 948 1 354
Årets resultat -27 31 7 5 0 1 3 -8 -4 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 149 38 766 39 314 10 331 10 912 11 494 12 075 12 657 13 238 13 820
Omsättningstillgångar 31 34 35 90 68 69 91 71 67 329
Tillgångar 38 179 38 800 39 349 10 421 10 980 11 563 12 167 12 728 13 305 14 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 667 695 663 101 96 96 94 91 99 103
Obeskattade reserver 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 155 164 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 358 37 942 38 528 10 321 10 884 11 467 12 072 12 637 13 206 14 046
Skulder och eget kapital 38 179 38 800 39 349 10 421 10 980 11 563 12 167 12 728 13 305 14 149
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 452 5 394 5 307 5 589 4 966 4 872 4 589 4 475 4 358 4 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 979 3 742 3 743 2 578 2 588 3 011 2 586 2 686 2 534 1 936
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,08% 1,64% -5,05% 12,55% 1,93% 6,17% 2,55% 2,68% 1,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,75% 8,00% 7,89% 19,20% 18,27% 21,03% 16,51% 16,56% 14,70% 9,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 61,30% 57,56% 58,53% 35,80% 40,39% 49,92% 43,78% 47,11% 44,88% 31,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,26% 57,43% 58,43% 35,71% 40,39% 49,86% 43,67% 47,04% 44,79% 31,64%
Rörelsekapital/omsättning -684,65% -702,78% -725,33% -183,06% -217,80% -233,95% -261,08% -280,80% -301,49% -320,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,75% 1,79% 2,00% 0,97% 0,87% 0,83% 0,77% 0,71% 0,74% 0,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,08% 0,09% 0,09% 0,87% 0,62% 0,60% 0,75% 0,56% 0,51% 2,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...