Visa allt om Backstugans Värdshus Ingeborrarp AB
Visa allt om Backstugans Värdshus Ingeborrarp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 41 10 0 297 512 550 718 709 936 1 067
Övrig omsättning - - 5 86 - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 -28 5 11 9 -5 -49 15 -8 -12
Resultat efter finansnetto 11 -28 5 11 9 -5 -49 15 -8 -12
Årets resultat 11 -28 5 -11 9 -5 -49 15 -8 -12
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 6 17 27 37 47 49
Omsättningstillgångar 97 107 133 155 155 133 120 130 149 203
Tillgångar 97 107 133 155 161 150 147 167 197 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 50 61 56 67 58 63 111 96 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 57 73 98 94 92 84 56 100 148
Skulder och eget kapital 97 107 133 155 161 150 147 167 197 252
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 231 123 211 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 88 75 128 58 45 74 203
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 82 55 82 97 94 151 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 41 10 5 383 512 551 718 709 936 1 067
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 275 239 355 468 534
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 93 114 98 201 243
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 -28 5 17 19 5 -39 25 5 -4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 310,00% - -100,00% -41,99% -6,91% -23,40% 1,27% -24,25% -12,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,34% -26,17% - 7,10% 5,59% -3,33% -33,33% 8,98% -4,06% -4,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,83% -280,00% - 3,70% 1,76% -0,91% -6,82% 2,12% -0,85% -1,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,56% 90,00% - 61,62% 72,85% 75,45% 75,21% 70,94% 75,32% 69,63%
Rörelsekapital/omsättning 151,22% 500,00% - 19,19% 11,91% 7,45% 5,01% 10,44% 5,24% 5,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,89% 46,73% 45,86% 36,13% 41,61% 38,67% 42,86% 66,47% 48,73% 41,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 277,14% 187,72% 182,19% 158,16% 139,36% 113,04% 113,10% 187,50% 114,00% 118,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...