Visa allt om Nya Affärshuset Lindell & Sohlberg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 489 1 225 1 897 2 548 3 403 4 602 1 818 1 459 1 299 1 019
Övrig omsättning 0 1 011 270 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 231 1 635 1 711 387 1 764 2 916 180 116 36 -154
Resultat efter finansnetto 1 165 3 371 3 455 5 080 2 969 6 062 296 114 127 -65
Årets resultat 1 077 2 826 2 763 4 860 2 221 4 799 162 62 151 228
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 325 16 418 13 250 11 204 18 758 218 221 230 542 559
Omsättningstillgångar 1 801 557 1 946 1 450 3 369 18 375 11 655 11 426 10 863 10 794
Tillgångar 17 126 16 975 15 197 12 654 22 127 18 594 11 876 11 656 11 405 11 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 760 14 683 12 028 9 427 18 414 16 193 11 394 11 232 11 171 11 020
Obeskattade reserver 1 895 2 136 1 908 1 534 1 404 953 193 112 82 166
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 855 873 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 470 156 406 820 2 309 1 447 288 311 152 168
Skulder och eget kapital 17 126 16 975 15 197 12 654 22 127 18 594 11 876 11 656 11 405 11 353
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 669 550 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 937 874 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 424 430 334 306 334
Utdelning till aktieägare 2 447 2 000 170 163 17 000 0 0 0 0 0
Omsättning 1 489 2 236 2 167 2 548 3 403 4 602 1 818 1 459 1 299 1 019
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 274 1 702 2 301 909 1 459 1 299 1 019
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 652 612 705 667 1 045 896 886
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 273 1 636 1 746 465 1 764 2 919 189 128 54 -121
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,55% -35,42% -25,55% -25,12% -26,05% 153,14% 24,61% 12,32% 27,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,44% 20,79% 23,10% 40,29% 13,45% 32,62% 2,53% 1,01% 1,16% -0,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 85,63% 288,08% 185,08% 200,08% 87,48% 131,81% 16,50% 8,09% 10,16% -5,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,23% 32,73% 81,18% 24,73% 31,15% 367,84% 625,25% 761,82% 824,56% 1 042,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,98% 96,31% 88,94% 83,95% 88,17% 91,08% 97,21% 97,11% 98,48% 98,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,52% 357,05% 479,31% 176,83% 145,91% 1 269,87% 4 046,88% 3 673,95% 7 146,71% 6 425,00%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...