Visa allt om Bredband2 Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 155 267 172 261 194 107 185 878 171 092 133 329 106 746 90 243 74 747 59 938
Övrig omsättning 1 410 3 003 381 100 313 273 119 57 60 218
Rörelseresultat (EBIT) 8 755 15 838 17 960 18 256 18 175 10 362 8 286 11 234 5 458 2 353
Resultat efter finansnetto 8 844 16 135 18 286 18 279 14 063 14 081 8 393 11 431 5 645 2 400
Årets resultat -225 -464 10 628 10 297 8 274 16 117 6 430 8 872 4 237 1 337
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 355 1 177 3 966 9 818 10 621 34 203 35 005 6 627 3 515 2 984
Omsättningstillgångar 76 531 101 911 85 594 72 221 55 398 31 628 19 604 34 667 24 132 16 451
Tillgångar 76 886 103 088 89 560 82 038 66 019 65 831 54 609 41 294 27 647 19 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 381 31 606 32 070 25 859 15 562 18 192 8 075 10 495 6 024 2 937
Obeskattade reserver 0 0 9 479 4 884 0 0 0 0 0 367
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 246 1 437 0 0 0 0 198
Långfristiga skulder 0 0 0 0 378 1 163 6 122 2 930 450 552
Kortfristiga skulder 45 505 71 482 48 011 50 049 48 641 46 476 40 412 27 869 21 173 15 382
Skulder och eget kapital 76 886 103 088 89 560 82 038 66 019 65 831 54 609 41 294 27 647 19 435
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 29 411 25 532 30 497 20 066 17 557 14 683 13 466 10 337 6 727 5 330
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 11 186 10 280 11 965 8 163 8 694 6 144 3 966 3 281 1 890 1 790
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 16 000 6 000 8 850 4 400 1 150
Omsättning 156 677 175 264 194 488 185 978 171 405 133 602 106 865 90 300 74 807 60 156
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 97 93 95 55 59 53 41 34 26 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 601 1 852 2 043 3 380 2 900 2 516 2 604 2 654 2 875 2 997
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 427 477 572 489 443 440 437 364 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 092 16 398 18 567 19 828 18 718 11 182 9 366 12 396 7 181 4 378
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,87% -11,25% 4,43% 8,64% 28,32% 24,90% 18,29% 20,73% 24,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,55% 15,70% 20,47% 22,29% 21,55% 21,99% 15,90% 27,69% 20,43% 12,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,72% 9,40% 9,45% 9,84% 8,32% 10,86% 8,13% 12,67% 7,56% 4,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,22% 39,25% 40,11% 38,00% 35,93% 35,28% 37,53% 39,63% 38,93% 38,97%
Rörelsekapital/omsättning 19,98% 17,66% 19,36% 11,93% 3,95% -11,14% -19,49% 7,53% 3,96% 1,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,81% 30,66% 44,06% 36,16% 23,57% 27,63% 14,79% 25,42% 21,79% 16,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,12% 142,49% 178,15% 144,02% 113,41% 67,46% 47,18% 123,20% 112,97% 106,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!