Visa allt om Empire Sweden AB (publ)
Visa allt om Empire Sweden AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 35 346 40 836 81 557 86 065 114 700 328 601 351 239 337 151 294 566 161 115
Övrig omsättning 3 254 14 375 2 773 3 660 - 18 604 - - 4 003 3 114
Rörelseresultat (EBIT) -923 5 858 1 488 -547 -10 846 17 635 7 223 -23 197 17 619 22 975
Resultat efter finansnetto -2 696 5 241 -1 181 -1 724 30 157 11 759 3 744 -29 995 13 234 20 214
Årets resultat -2 696 5 241 -3 970 -1 840 32 656 8 622 7 287 -19 895 7 262 10 902
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 433 93 347 3 092 16 164 5 053 19 316 22 958 30 965 11 000
Omsättningstillgångar 10 544 20 374 30 906 90 221 139 362 167 273 168 025 163 443 183 499 90 072
Tillgångar 13 977 20 467 31 253 93 313 155 526 172 326 187 341 186 401 214 464 101 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 6 126 4 632 52 578 54 418 21 762 12 899 5 284 25 179 17 917
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 10 268 7 022
Avsättningar (tkr) 412 412 412 511 511 503 560 400 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 495 0 0 1 600 3 200 7 083 4 483 4 133
Kortfristiga skulder 10 135 13 929 23 714 40 224 100 597 148 461 170 682 173 633 174 534 72 000
Skulder och eget kapital 13 977 20 467 31 253 93 313 155 526 172 326 187 341 186 401 214 464 101 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 960 260 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 927 2 454 2 853 6 865 6 411 12 374 12 534 12 188 6 079 3 034
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 257 1 197 2 661 3 092 2 707 5 108 4 543 4 119 2 043 958
Utdelning till aktieägare 0 0 0 13 976 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 600 55 211 84 330 89 725 114 700 347 205 351 239 337 151 298 569 164 229
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 12 11 27 38 35 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 069 8 167 16 311 7 172 10 427 12 170 9 243 9 633 36 821 17 902
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 155 829 792 869 808 701 479 483 1 039 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -882 5 882 1 503 -535 -10 728 24 666 14 392 -15 809 22 085 23 952
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,44% -49,93% -5,24% -24,97% -65,09% -6,45% 4,18% 14,46% 82,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,15% 28,64% 4,76% 0,27% 20,07% 10,32% 3,90% -12,41% 8,42% 22,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,99% 14,35% 1,83% 0,29% 27,21% 5,41% 2,08% -6,86% 6,13% 14,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,03% 27,25% 28,14% 19,91% 26,05% 24,24% 23,02% 17,44% 23,32% 32,86%
Rörelsekapital/omsättning 1,16% 15,78% 8,82% 58,09% 33,80% 5,72% -0,76% -3,02% 3,04% 11,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 29,93% 14,82% 56,35% 34,99% 12,63% 6,89% 2,83% 15,19% 22,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,67% 66,41% 51,02% 160,52% 100,28% 100,91% 66,16% 64,62% 65,22% 86,76%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12: Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...