Visa allt om Krokstad Camping AB
Visa allt om Krokstad Camping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 7 192 6 688 5 536 5 710 7 071 7 558 4 605 4 361 3 641
Övrig omsättning 84 193 112 240 5 981 296 54 54 52
Rörelseresultat (EBIT) -411 1 12 1 028 628 -306 -1 320 -570 -631 -92
Resultat efter finansnetto -410 1 11 1 028 627 -307 -1 320 -570 -632 -92
Årets resultat 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 12 264 257 334 446 44 12 12 14
Omsättningstillgångar 444 1 580 991 572 871 416 923 330 327 190
Tillgångar 446 1 592 1 255 829 1 205 863 967 342 340 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 105 104 104 104 103 103 103 103 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 341 387 1 151 725 1 101 759 863 240 237 102
Skulder och eget kapital 446 1 592 1 255 829 1 205 863 967 342 340 204
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 895 869 818 885 2 636 2 995 1 381 1 218 720
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 211 188 227 190 737 801 304 353 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 107 7 385 6 800 5 776 5 715 8 052 7 854 4 659 4 415 3 693
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 4 4 4 4 12 12 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 798 1 672 1 384 1 428 589 630 921 872 910
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 279 269 264 271 288 319 338 316 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -411 1 141 1 146 738 -196 -1 313 -570 -627 -73
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,68% 7,54% 20,81% -3,05% -19,25% -6,44% 64,13% 5,60% 19,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -91,93% 0,13% 0,96% 124,13% 52,12% -35,46% -136,50% -166,67% -185,59% -45,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 782,61% 0,03% 0,18% 18,59% 11,00% -4,33% -17,46% -12,38% -14,47% -2,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -121,74% 91,38% 87,77% 86,72% 85,52% 77,82% 75,01% 84,65% 85,05% 89,62%
Rörelsekapital/omsättning 447,83% 16,59% -2,39% -2,76% -4,03% -4,85% 0,79% 1,95% 2,06% 2,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,54% 6,60% 8,29% 12,55% 8,63% 11,94% 10,65% 30,12% 30,29% 50,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,50% 408,27% 86,10% 78,90% 79,11% 54,81% 101,39% 107,08% 137,97% 186,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...