Visa allt om 4E Enterprise AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2019-04 2018-04 2016-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 12 835 17 327 8 237 13 009 12 460 12 416 11 715 10 717 10 287 8 723
Övrig omsättning 666 50 79 181 80 15 582 658 305 423
Rörelseresultat (EBIT) 12 -28 384 108 438 -601 345 305 -57 -130
Resultat efter finansnetto -3 -30 388 105 450 -540 328 229 -57 -107
Årets resultat 17 -50 298 93 2 156 -1 076 8 -88 -218 0
Balansräkningar (tkr)
2019-04 2018-04 2016-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 126 326 586 506 867 1 109 1 019 1 676 1 864
Omsättningstillgångar 1 237 1 479 2 701 1 539 3 071 1 334 2 033 1 815 1 058 1 322
Tillgångar 1 307 1 606 3 026 2 124 3 577 2 202 3 142 2 835 2 734 3 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 70 418 410 2 317 661 1 738 1 830 1 918 2 326
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 109 1 536 2 608 1 715 1 260 1 541 1 404 1 005 816 861
Skulder och eget kapital 1 307 1 606 3 026 2 124 3 577 2 202 3 142 2 835 2 734 3 186
Löner & utdelning (tkr)
2019-04
2018-04
2016-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 601
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 880 2 939 2 510 2 670 2 170 1 826 1 840 797
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 703 1 132 881 943 791 728 614 517
Utdelning till aktieägare 0 0 298 0 500 0 100 0 0 300
Omsättning 13 501 17 377 8 316 13 190 12 540 12 431 12 297 11 375 10 592 9 146
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 9 7 7 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 604 1 925 915 1 445 1 780 1 774 1 953 1 786 1 715 1 745
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 533 562 288 453 487 520 508 429 413 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 145 473 286 566 -338 703 732 367 309
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,92% - - 4,41% 0,35% 5,98% 9,31% 4,18% 17,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,54% -1,74% 13,12% 5,13% 13,00% -24,52% 11,14% 10,90% -2,08% -3,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,05% -0,16% 4,82% 0,84% 3,73% -4,35% 2,99% 2,88% -0,55% -1,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,22% 43,77% 46,97% 45,34% 47,50% 41,47% 42,27% 39,57% 42,02% 39,29%
Rörelsekapital/omsättning 1,00% -0,33% 1,13% -1,35% 14,53% -1,67% 5,37% 7,56% 2,35% 5,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,66% 4,36% 13,81% 19,30% 64,77% 30,02% 55,32% 64,55% 70,15% 73,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,64% 76,63% 92,33% 77,55% 234,13% 79,69% 136,68% 161,29% 122,92% 142,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!