Visa allt om Coldwood Interactive AB
Visa allt om Coldwood Interactive AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 22 890 28 164 16 705 7 301 13 203 15 302 17 884 8 549 12 491 8 226
Övrig omsättning - 56 - 87 172 687 585 - - 12
Rörelseresultat (EBIT) 7 482 13 066 5 425 -63 3 563 4 151 6 027 1 015 4 374 595
Resultat efter finansnetto 6 937 14 161 5 300 -60 3 584 4 154 6 065 1 019 4 347 564
Årets resultat -145 249 -128 -60 2 538 2 632 4 452 517 2 267 345
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 2 451 290 1 361 1 361 581 22 154 218 361
Omsättningstillgångar 18 557 5 265 4 499 2 593 2 709 6 038 8 691 7 422 7 282 3 405
Tillgångar 18 723 7 716 4 789 3 954 4 070 6 620 8 713 7 576 7 500 3 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 738 883 635 762 822 1 994 3 628 3 719 3 201 934
Obeskattade reserver 0 0 1 370 2 013 2 013 2 013 2 013 2 013 1 733 643
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 288 1 151 1 151 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 698 5 682 1 633 1 178 1 235 2 613 3 072 1 845 2 566 2 189
Skulder och eget kapital 18 723 7 716 4 789 3 954 4 070 6 620 8 713 7 576 7 500 3 766
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 385 100 655 381 485 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 7 484 7 222 5 186 4 325 4 781 4 743 4 827 2 983 3 688 3 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 175 2 479 1 964 1 677 1 970 1 868 2 014 1 074 1 501 1 392
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 890 28 220 16 705 7 388 13 375 15 989 18 469 8 549 12 491 8 238
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 14 13 16 16 15 14 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 431 1 760 1 193 562 825 956 1 192 611 833 633
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 633 526 466 448 421 502 332 386 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 568 13 152 5 445 -63 3 574 4 162 6 159 1 079 4 516 741
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,73% 68,60% 128,80% -44,70% -13,72% -14,44% 109,19% - 51,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,96% 183,66% 113,28% -1,52% 88,08% 63,02% 69,76% 13,50% 58,35% 16,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,69% 50,32% 32,48% -0,82% 27,15% 27,26% 33,99% 11,97% 35,03% 7,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,51% 97,17% 99,96%
Rörelsekapital/omsättning 73,65% -1,48% 17,16% 19,38% 11,16% 22,38% 31,42% 65,24% 37,76% 14,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,94% 11,44% 35,57% 58,98% 58,77% 52,53% 58,67% 68,67% 59,71% 37,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 092,87% 92,66% 275,51% 220,12% 219,35% 231,08% 282,91% 402,28% 283,79% 155,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...