Visa allt om TM Rent AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 10 941 9 356 8 765 8 979 11 140 11 837 11 296 10 211 8 388 7 649
Övrig omsättning 1 002 415 540 677 601 560 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 373 297 -177 242 517 229 450 289 400 537
Resultat efter finansnetto 373 319 -123 166 518 229 458 303 404 539
Årets resultat 288 207 -19 135 390 172 242 219 316 423
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 371 648 466 441 368 300 393 162 63
Omsättningstillgångar 3 422 2 644 2 279 2 343 2 848 3 186 3 278 2 593 2 455 2 360
Tillgångar 3 522 3 015 2 927 2 809 3 289 3 554 3 578 2 986 2 617 2 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 897 859 753 952 967 807 934 913 694 828
Obeskattade reserver 65 65 0 120 132 120 120 0 0 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 560 2 091 2 175 1 738 2 191 2 627 2 523 2 074 1 923 1 568
Skulder och eget kapital 3 522 3 015 2 927 2 809 3 289 3 554 3 578 2 986 2 617 2 423
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 5 463 6 921 7 502 6 887 6 400 5 326 4 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 2 083 2 384 2 559 2 321 2 015 1 756 1 473
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 943 9 771 9 305 9 656 11 741 12 397 11 296 10 211 8 388 7 649
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 23 23 23 29 30 28 26 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 405 407 381 390 384 395 403 393 381 382
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 349 339 330 323 336 313 309 301 295
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 385 306 -165 286 564 281 508 350 434 568
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,94% 6,74% -2,38% -19,40% -5,89% 4,79% 10,63% 21,73% 9,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,59% 10,58% -4,20% 8,62% 15,75% 6,47% 12,83% 10,15% 15,40% 22,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,41% 3,41% -1,40% 2,70% 4,65% 1,94% 4,06% 2,97% 4,80% 7,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,25% 94,58% 91,99% 90,79% 93,54% 91,18% 91,48% 91,63% 93,62% 93,72%
Rörelsekapital/omsättning 7,88% 5,91% 1,19% 6,74% 5,90% 4,72% 6,68% 5,08% 6,34% 10,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,91% 30,17% 25,73% 37,22% 32,53% 25,34% 28,58% 30,58% 26,52% 35,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,67% 126,45% 104,78% 134,81% 129,99% 121,28% 129,92% 125,02% 127,67% 150,51%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...