Visa allt om Stabilisator AB
Visa allt om Stabilisator AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 762 1 958 1 815 1 125 695 667 659 433 527 467
Övrig omsättning 160 - 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 51 131 149 177 37 12 39 39 -25 64
Resultat efter finansnetto 78 129 145 169 25 2 34 28 -33 55
Årets resultat 41 58 78 149 25 2 34 28 -33 55
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 63 60 0 0 0 3 5 8 10
Omsättningstillgångar 1 139 767 620 351 159 149 124 94 93 65
Tillgångar 1 194 830 680 351 159 149 127 100 101 75
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 312 271 214 136 -14 -39 -41 -76 -104 -71
Obeskattade reserver 103 83 40 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 186 85 80 18 88 93 76 77 85 89
Kortfristiga skulder 593 391 346 198 84 94 92 98 119 57
Skulder och eget kapital 1 194 830 680 351 159 149 127 100 101 75
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 342 336 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 626 1 082 1 108 693 427 177 152 334 416 230
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 483 339 313 189 112 114 105 73 94 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 922 1 958 1 816 1 125 695 667 659 433 527 467
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 5 4 3 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 395 392 454 375 348 334 330 217 264 467
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 315 274 338 243 280 274 256 159 232 275
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 73 150 164 177 37 15 42 42 -22 96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,06% 7,88% 61,33% 61,87% 4,20% 1,21% 52,19% -17,84% 12,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,95% 16,27% 21,91% 50,43% 23,27% 8,05% 30,71% 39,00% -24,75% 85,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,01% 6,89% 8,21% 15,73% 5,32% 1,80% 5,92% 9,01% -4,74% 13,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,52% 98,98% 99,45% 99,56% 99,57% 99,55% 98,94% 99,54% 99,62% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,77% 19,20% 15,10% 13,60% 10,79% 8,25% 4,86% -0,92% -4,93% 1,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,86% 40,45% 36,06% 38,75% -8,81% -26,17% -32,28% -76,00% -102,97% -94,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,07% 196,16% 179,19% 177,27% 189,29% 158,51% 134,78% 95,92% 78,15% 114,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...