Visa allt om Tandläkare Magnus Folckner AB
Visa allt om Tandläkare Magnus Folckner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 5 081 5 134 4 709 4 711 4 237 3 987 3 396 3 288 3 565 2 615
Övrig omsättning 39 16 73 - - - 246 284 189 150
Rörelseresultat (EBIT) 742 574 443 304 278 186 295 78 365 -140
Resultat efter finansnetto 741 572 442 301 277 177 253 57 321 -163
Årets resultat 679 312 334 159 141 124 124 18 205 -116
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 156 289 336 499 512 170 425 644 646 805
Omsättningstillgångar 1 382 1 265 1 060 935 1 062 1 048 934 494 655 514
Tillgångar 1 538 1 554 1 396 1 434 1 574 1 218 1 359 1 138 1 301 1 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 800 671 609 425 526 386 417 292 374 319
Obeskattade reserver 318 474 319 315 230 154 154 84 63 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 96 240 379 422 575 728
Kortfristiga skulder 420 409 469 694 723 439 409 340 288 272
Skulder och eget kapital 1 538 1 554 1 396 1 434 1 574 1 218 1 359 1 138 1 301 1 320
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 499 501 460 363 490 484 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 585 1 525 904 708 729 659 573 532 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 763 760 710 612 608 471 502 439 408
Utdelning till aktieägare 500 200 150 150 0 0 0 0 100 150
Omsättning 5 120 5 150 4 782 4 711 4 237 3 987 3 642 3 572 3 754 2 765
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 270 1 027 942 1 178 1 059 997 849 822 891 872
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 470 467 541 463 459 386 410 376 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 900 722 605 521 472 441 584 355 614 182
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,03% 9,03% -0,04% 11,19% 6,27% 17,40% 3,28% -7,77% 36,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,24% 36,94% 31,73% 21,20% 18,36% 16,67% 21,71% 6,94% 28,13% -10,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,60% 11,18% 9,41% 6,45% 6,82% 5,09% 8,69% 2,40% 10,27% -5,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,36% 79,06% 79,49% 75,95% 74,86% 77,58% 75,68% 74,85% 72,03% 73,27%
Rörelsekapital/omsättning 18,93% 16,67% 12,55% 5,12% 8,00% 15,27% 15,46% 4,68% 10,29% 9,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,14% 66,97% 61,45% 46,77% 44,19% 41,01% 39,04% 31,10% 32,23% 24,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 326,19% 306,85% 221,11% 130,26% 139,42% 226,88% 209,05% 141,18% 221,88% 183,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...