Visa allt om Sockgrossisten Sukkatukku AB
Visa allt om Sockgrossisten Sukkatukku AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 644 5 710 3 876 1 994 1 945 1 931 1 604 2 579 3 984 4 126
Övrig omsättning 369 138 - - - - - - 24 19
Rörelseresultat (EBIT) 1 185 421 120 33 10 -40 -75 56 128 -52
Resultat efter finansnetto 1 113 301 89 0 -21 -81 -124 27 90 -94
Årets resultat 640 209 89 0 -21 -81 -124 18 65 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 15 20 0 5 19 32 49 65 13
Omsättningstillgångar 5 436 2 187 2 177 1 182 1 446 1 248 865 1 108 998 1 172
Tillgångar 5 446 2 201 2 197 1 182 1 451 1 266 897 1 157 1 064 1 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 119 479 270 181 181 201 282 406 388 323
Obeskattade reserver 340 55 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 700 739 923 700 968 841 375 205 37 221
Kortfristiga skulder 3 287 928 1 003 300 302 224 240 546 639 641
Skulder och eget kapital 5 446 2 201 2 197 1 182 1 451 1 266 897 1 157 1 064 1 185
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 226 161 274 439 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 891 497 196 243 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 353 192 86 120 114 95 127 183 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 013 5 848 3 876 1 994 1 945 1 931 1 604 2 579 4 008 4 145
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 3 2 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 729 1 903 1 938 1 994 1 945 1 931 1 604 1 290 1 992 2 063
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 416 346 288 367 340 260 203 314 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 190 426 125 38 24 -26 -59 73 145 -37
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,38% 47,32% 94,38% 2,52% 0,73% 20,39% -37,81% -35,27% -3,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,78% 19,13% 5,46% 2,88% 0,69% -3,08% -8,25% 4,93% 12,31% -4,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,72% 7,37% 3,10% 1,71% 0,51% -2,02% -4,61% 2,21% 3,29% -1,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,60% 48,35% 48,04% 45,44% 52,24% 54,95% 49,06% 45,72% 40,66% 37,59%
Rörelsekapital/omsättning 24,86% 22,05% 30,29% 44,23% 58,82% 53,03% 38,97% 21,79% 9,01% 12,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,42% 23,71% 12,29% 15,31% 12,47% 15,88% 31,44% 35,09% 36,47% 27,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,15% 53,34% 100,90% 162,33% 93,38% 110,71% 108,33% 90,66% 123,63% 85,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...