Visa allt om Lemontree Enterprise Solutions AB
Visa allt om Lemontree Enterprise Solutions AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 68 511 94 735 100 077 133 038 107 289 94 217 85 136
Övrig omsättning 2 546 4 279 7 - 5 734 3 854 280
Rörelseresultat (EBIT) -205 2 277 -13 157 6 418 11 396 13 269 18 314
Resultat efter finansnetto -282 1 928 -13 318 6 350 11 312 13 051 18 336
Årets resultat -617 1 623 -13 552 4 468 8 106 9 154 13 419
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 198 1 177 3 289 3 978 10 001 4 769 1 878
Omsättningstillgångar 18 240 26 431 28 343 32 335 26 354 31 346 36 416
Tillgångar 18 438 27 608 31 632 36 313 36 355 36 115 38 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 649 4 952 3 623 19 231 14 929 14 483 16 363
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 9 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 789 22 656 28 010 17 082 21 426 21 622 21 930
Skulder och eget kapital 18 438 27 608 31 632 36 313 36 355 36 115 38 293
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 221 2 435 3 529 3 701 2 196 2 198 2 481
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 323 39 723 55 637 57 970 49 842 43 155 33 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 8 600 16 019 21 753 23 006 20 488 17 384 14 462
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 71 057 99 014 100 084 133 038 113 023 98 071 85 416
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 70 100 103 97 89 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 557 1 353 1 001 1 292 1 106 1 059 1 290
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 735 832 808 808 787 750 807
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 646 4 525 -11 242 13 814 14 317 15 817 19 087
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,68% -5,34% -24,78% 24,00% 13,87% 10,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,87% 8,39% -41,00% 17,97% 31,78% 36,89% 47,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,23% 2,44% -12,96% 4,91% 10,77% 14,14% 21,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,82% 96,97% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,50% 3,98% 0,33% 11,47% 4,59% 10,32% 17,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,21% 17,94% 11,45% 52,96% 41,06% 40,10% 42,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,28% 116,66% 101,19% 189,29% 123,00% 144,97% 166,06%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 510 63 521 67 968 87 721 86 435 74 552 71 973 65 831 35 855 35 169
Övrig omsättning 2 867 4 632 7 - 5 734 3 854 - - 4 47
Rörelseresultat (EBIT) -1 377 1 184 -13 880 110 8 967 9 317 15 780 14 727 3 309 6 047
Resultat efter finansnetto -1 612 833 -14 176 4 151 10 834 11 653 16 811 14 738 3 715 6 172
Årets resultat -1 612 833 -14 176 4 099 8 355 8 851 12 649 10 884 2 702 4 324
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 556 1 188 3 183 3 769 9 544 4 370 1 906 1 164 889 1 109
Omsättningstillgångar 10 641 17 275 20 334 25 911 21 848 26 104 32 293 28 681 11 004 11 589
Tillgångar 13 197 18 463 23 517 29 680 31 392 30 474 34 199 29 845 11 893 12 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 708 3 020 2 188 18 307 14 209 13 499 15 649 13 205 4 388 5 866
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 18 18 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 489 15 443 21 330 11 372 17 184 16 974 18 551 16 622 7 487 6 731
Skulder och eget kapital 13 197 18 463 23 517 29 680 31 392 30 474 34 199 29 845 11 893 12 698
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 185 1 321 2 274 2 516 1 174 1 176 1 394 2 255 1 320 1 947
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 378 25 413 38 607 42 059 37 965 33 117 27 703 23 434 15 740 10 955
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 077 12 777 18 222 19 912 17 997 15 428 13 207 10 195 6 857 5 609
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 000 0 8 000 11 000 10 000 2 500 4 000
Omsättning 45 377 68 153 67 975 87 721 92 169 78 406 71 973 65 831 35 859 35 216
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 52 76 80 80 73 56 42 30 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 607 1 222 894 1 097 1 080 1 021 1 285 1 567 1 195 2 198
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 321 780 781 795 767 740 801 894 784 1 227
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -576 3 298 -12 155 7 261 11 665 11 739 16 546 15 159 3 674 6 281
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,08% -6,54% -22,52% 1,49% 15,94% 3,58% 9,33% 83,60% 1,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,28% 6,42% -58,92% 14,54% 35,07% 38,80% 49,17% 49,47% 31,83% 48,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,19% 1,87% -20,39% 4,92% 12,74% 15,86% 23,37% 22,43% 10,56% 17,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,08% 95,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,71% 2,88% -1,47% 16,57% 5,40% 12,25% 19,09% 18,32% 9,81% 13,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,10% 16,36% 9,30% 61,68% 45,26% 44,30% 45,76% 44,29% 37,00% 46,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,14% 111,86% 95,33% 227,85% 127,14% 153,79% 174,08% 172,55% 146,97% 172,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...