Visa allt om ALLT OM JOBBET MEDIA SVERIGE AB
Visa allt om ALLT OM JOBBET MEDIA SVERIGE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 24 672 33 788 33 291 32 057 29 862 31 263 30 191 28 002 25 113 28 696
Övrig omsättning 24 50 53 23 38 32 44 48 78 87
Rörelseresultat (EBIT) 686 1 027 -2 038 -5 379 1 724 263 -1 823 496 -1 150 3 584
Resultat efter finansnetto 694 1 031 -2 003 -5 341 1 738 268 -1 702 599 -1 069 3 634
Årets resultat 579 1 016 26 -1 039 146 148 -1 551 322 -3 1 961
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 815 101 120 199 240 258 64 100 75
Omsättningstillgångar 3 326 3 688 4 372 6 543 3 911 2 698 3 254 5 425 5 020 6 086
Tillgångar 3 326 4 503 4 473 6 663 4 110 2 938 3 512 5 489 5 120 6 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 057 1 478 462 436 1 475 1 329 1 181 2 732 2 410 2 413
Obeskattade reserver 0 0 -15 514 419 67 0 151 0 1 073
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 293 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 269 3 025 4 026 4 420 2 216 1 542 2 331 2 606 2 710 2 675
Skulder och eget kapital 3 326 4 503 4 473 6 663 4 110 2 938 3 512 5 489 5 120 6 161
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 760 978 938 920 898 887 821 837 665 680
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 113 6 918 6 529 6 145 6 006 5 834 5 241 5 118 4 881 4 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 755 4 819 5 575 9 127 2 425 5 534 6 613 2 981 2 632 2 690
Utdelning till aktieägare 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 696 33 838 33 344 32 080 29 900 31 295 30 235 28 050 25 191 28 783
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 16 15 18 15 14 13 19 18 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 056 2 112 2 219 1 781 1 991 2 233 2 322 1 474 1 395 2 391
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 752 821 897 941 667 914 1 010 497 491 651
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 879 1 271 -1 935 -5 267 1 851 393 -1 728 544 -1 095 3 629
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,98% 1,49% 3,85% 7,35% -4,48% 3,55% 7,82% 11,50% -12,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,87% 22,92% -44,76% -80,16% 42,29% 9,12% -48,46% 10,91% -20,88% 58,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,81% 3,05% -6,01% -16,66% 5,82% 0,86% -5,64% 2,14% -4,26% 12,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,34% 1,96% 1,04% 6,62% 5,68% 3,70% 3,06% 10,07% 9,20% 11,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,85% 32,82% 10,08% 12,23% 43,40% 46,92% 33,63% 51,75% 47,07% 51,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 262,10% 121,92% 108,59% 148,03% 176,49% 174,97% 139,60% 208,17% 185,24% 227,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...