Visa allt om Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB
Visa allt om Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 62 347 168 825 86 371 73 417 62 883 42 195 29 170 22 524 18 399 13 965
Övrig omsättning 576 469 - 23 - - - - 12 27
Rörelseresultat (EBIT) 3 893 25 884 5 433 3 147 10 636 2 719 1 497 2 538 3 610 1 380
Resultat efter finansnetto 3 892 25 855 5 907 3 374 10 885 2 754 1 535 2 535 3 619 1 376
Årets resultat 2 103 15 230 6 398 2 311 8 006 1 388 817 1 325 1 958 713
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 788 7 675 9 674 13 197 5 044 1 564 393 423 345 359
Omsättningstillgångar 39 734 29 992 27 319 18 700 21 914 13 773 11 284 10 454 7 931 3 814
Tillgångar 45 521 37 667 36 993 31 897 26 958 15 336 11 677 10 877 8 276 4 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 433 14 329 22 173 15 775 13 864 6 161 4 973 4 456 3 281 1 423
Obeskattade reserver 10 465 9 297 3 012 3 069 3 258 3 326 2 510 2 108 1 450 567
Avsättningar (tkr) 663 1 071 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 962 12 969 11 808 13 053 9 835 5 850 4 194 4 313 3 545 2 184
Skulder och eget kapital 45 521 37 667 36 993 31 897 26 958 15 336 11 677 10 877 8 276 4 173
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 927 - - 670 633 658 620 620 630 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 168 65 029 37 922 32 052 23 424 17 191 12 430 7 748 6 849 5 801
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 044 23 069 13 305 11 075 7 891 6 094 4 382 3 233 2 696 2 256
Utdelning till aktieägare 0 6 700 0 0 400 240 200 300 150 100
Omsättning 62 923 169 294 86 371 73 440 62 883 42 195 29 170 22 524 18 411 13 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 221 147 122 99 84 64 44 26 23 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 282 1 148 708 742 749 659 663 866 800 698
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 180 615 429 471 414 408 429 512 460 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 186 29 045 8 210 5 153 11 969 3 198 1 707 2 718 3 738 1 485
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -63,07% 95,46% 17,64% 16,75% 49,03% 44,65% 29,51% 22,42% 31,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,55% 68,77% 16,11% 10,62% 40,40% 18,14% 13,21% 23,35% 43,73% 33,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,25% 15,34% 6,90% 4,61% 17,32% 6,59% 5,29% 11,28% 19,67% 9,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,92% 10,08% 17,96% 7,69% 19,21% 18,78% 24,31% 27,26% 23,84% 11,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,03% 57,29% 66,29% 56,55% 60,34% 56,16% 58,43% 54,92% 52,26% 43,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,21% 231,26% 231,36% 143,26% 222,82% 235,44% 269,05% 242,38% 223,72% 174,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...