Visa allt om Seffle Textil & Heminredning AB
Visa allt om Seffle Textil & Heminredning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 2 614 2 439 2 577 2 813 2 871 2 938 3 514 4 659 5 140 5 105
Övrig omsättning 26 - - - - - - 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) 217 184 -67 83 -119 208 -70 -370 80 -24
Resultat efter finansnetto 194 152 -98 37 -141 180 -123 -414 40 -57
Årets resultat 194 152 -98 37 -141 180 -123 -404 37 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 39 101 212 324
Omsättningstillgångar 571 611 588 765 529 567 636 775 895 822
Tillgångar 571 611 588 765 529 567 675 876 1 108 1 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -64 -258 -410 -311 -348 -207 -387 -264 140 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 324 453 511 564 440 288 526 589 338 413
Kortfristiga skulder 311 416 487 513 438 486 536 551 620 595
Skulder och eget kapital 571 611 588 765 529 567 675 876 1 108 1 146
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 400 360 470 600 589 577
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 401 476 629 611 234 206 321 380 387 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 115 190 258 258 260 229 321 389 336 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 640 2 439 2 577 2 813 2 871 2 938 3 514 4 666 5 140 5 105
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 307 813 859 938 957 979 879 1 165 1 285 1 276
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 262 189 260 260 270 229 251 318 316 295
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 217 184 -67 83 -119 247 -8 -259 191 87
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,18% -5,36% -8,39% -2,02% -2,28% -16,39% -24,58% -9,36% 0,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,00% 30,11% -11,22% 11,11% -22,50% 36,68% -10,22% -41,89% 7,31% -2,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,30% 7,54% -2,56% 3,02% -4,14% 7,08% -1,96% -7,88% 1,58% -0,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,75% 51,50% 47,65% 51,48% 44,65% 52,96% 48,06% 39,39% 43,29% 40,69%
Rörelsekapital/omsättning 9,95% 8,00% 3,92% 8,96% 3,17% 2,76% 2,85% 4,81% 5,35% 4,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -11,21% -42,23% -69,73% -40,65% -65,78% -36,51% -57,33% -30,14% 13,29% 11,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,61% 24,52% 17,04% 49,32% 9,59% 13,58% 15,67% 16,70% 39,84% 12,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...