Visa allt om Ljungskile Rör & Montage AB
Visa allt om Ljungskile Rör & Montage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 050 967 1 016 977 975 779 797 768 939 813
Övrig omsättning 12 - - 148 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 49 181 250 123 -82 6 -23 96 177
Resultat efter finansnetto 44 48 179 246 117 -84 3 -25 94 172
Årets resultat 24 35 95 127 72 -84 0 11 60 120
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 151 199 241 366 11 17 23 31 164
Omsättningstillgångar 522 567 608 368 189 297 381 418 454 178
Tillgångar 631 718 807 609 554 308 397 441 485 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 332 388 453 358 281 209 303 303 292 232
Obeskattade reserver 184 172 172 116 45 0 0 0 41 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 115 158 181 135 141 99 94 138 152 80
Skulder och eget kapital 631 718 807 609 554 308 397 441 485 342
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 408 - 340 326 338 315 308 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 429 415 0 316 0 0 0 0 46 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 267 255 217 178 159 172 150 156 108 143
Utdelning till aktieägare 0 80 100 0 50 0 10 0 0 0
Omsättning 1 062 967 1 016 1 125 975 779 797 768 939 813
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 050 967 1 016 977 975 779 797 768 939 813
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 712 701 645 569 609 570 521 489 531 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 90 92 224 301 151 -76 12 -15 105 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,58% -4,82% 3,99% 0,21% 25,16% -2,26% 3,78% -18,21% 15,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,45% 6,82% 22,43% 41,05% 22,20% -26,62% 1,51% -5,22% 20,00% 51,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,48% 5,07% 17,81% 25,59% 12,62% -10,53% 0,75% -2,99% 10,33% 21,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,29% 99,90% 99,70% 99,49% 100,00% 100,00% 100,00% 98,70% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,76% 42,30% 42,03% 23,85% 4,92% 25,42% 36,01% 36,46% 32,16% 12,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,36% 72,72% 72,76% 72,82% 56,71% 67,86% 76,32% 68,71% 66,29% 74,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 453,91% 358,86% 335,91% 272,59% 134,04% 300,00% 405,32% 302,90% 298,68% 222,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...