Visa allt om Jan Hansson Skogstjänst AB
Visa allt om Jan Hansson Skogstjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 453 4 458 3 230 3 269 3 679 4 239 4 190 3 729 2 431 3 008
Övrig omsättning 500 47 40 62 40 - 5 61 - -
Rörelseresultat (EBIT) 635 890 -234 -65 323 529 305 450 -145 95
Resultat efter finansnetto 626 890 -233 -67 292 467 245 371 -263 82
Årets resultat 409 636 191 25 67 196 178 189 118 147
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 988 823 636 1 268 1 806 2 362 3 030 3 542 3 749 826
Omsättningstillgångar 2 755 2 221 1 749 1 478 1 579 1 503 973 1 351 953 1 284
Tillgångar 7 744 3 044 2 386 2 746 3 385 3 865 4 003 4 894 4 701 2 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 279 2 170 1 734 1 543 1 519 1 452 1 256 1 205 1 016 898
Obeskattade reserver 293 193 120 600 700 500 300 300 190 624
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 704 0 0 148 249 530 1 299 2 665 3 138 223
Kortfristiga skulder 1 468 681 532 455 917 1 383 1 149 724 358 366
Skulder och eget kapital 7 744 3 044 2 386 2 746 3 385 3 865 4 003 4 894 4 701 2 111
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 103 213 216 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 699 643 646 553 586 385 389 361 389
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 300 282 253 231 250 261 317 310 359
Utdelning till aktieägare 200 300 200 0 0 0 0 127 0 0
Omsättning 3 953 4 505 3 270 3 331 3 719 4 239 4 195 3 790 2 431 3 008
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 151 1 486 1 077 1 090 1 226 1 413 1 397 1 243 810 1 003
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 335 310 300 262 279 250 308 296 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 820 1 020 392 615 993 1 198 977 1 047 669 647
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,54% 38,02% -1,19% -11,14% -13,21% 1,17% 12,36% 53,39% -19,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,20% 29,27% -9,77% -2,33% 9,54% 13,71% 7,62% 9,22% -2,91% 4,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,39% 19,99% -7,21% -1,96% 8,78% 12,50% 7,28% 12,09% -5,64% 3,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,27% 34,54% 37,68% 31,29% 17,99% 2,83% -4,20% 16,81% 24,48% 30,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,38% 76,23% 76,60% 73,23% 60,12% 47,10% 36,90% 29,14% 24,52% 63,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,47% 324,96% 326,50% 323,96% 171,32% 107,95% 84,60% 186,19% 264,53% 350,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...