Visa allt om Husbyggen i Mälardalen AB
Visa allt om Husbyggen i Mälardalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 247 2 779 2 425 2 276 1 897 2 873 5 525 1 915 2 424 1 280
Övrig omsättning - - - - 25 - - - - 736
Rörelseresultat (EBIT) 214 479 99 110 -250 -254 594 9 -156 415
Resultat efter finansnetto 210 466 100 132 -327 -315 570 29 -262 347
Årets resultat 184 286 100 132 -327 -146 306 16 27 178
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 50 50 50 53 58 16 27 25
Omsättningstillgångar 1 095 1 036 1 019 885 427 512 3 058 718 2 815 1 321
Tillgångar 1 095 1 036 1 069 935 477 565 3 116 734 2 842 1 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 333 399 393 293 161 488 785 528 511 579
Obeskattade reserver 70 100 0 0 0 0 169 22 22 330
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 0 0 1 900 0 0 52
Kortfristiga skulder 693 537 676 643 316 77 263 184 2 308 386
Skulder och eget kapital 1 095 1 036 1 069 935 477 565 3 116 734 2 842 1 346
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 361 - 318 341 208 240 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 540 538 - 394 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 285 307 267 238 209 214 137 150 115
Utdelning till aktieägare 200 250 280 0 0 0 0 0 0 94
Omsättning 2 247 2 779 2 425 2 276 1 922 2 873 5 525 1 915 2 424 2 016
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 247 2 779 2 425 2 276 1 897 2 873 5 525 1 915 2 424 1 280
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 719 925 912 732 665 570 564 357 326 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 214 479 99 110 -247 -249 603 19 -144 425
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,14% 14,60% 6,55% 19,98% -33,97% -48,00% 188,51% -21,00% 89,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,54% 46,33% 9,45% 14,12% -51,99% -44,07% 19,13% 6,95% -5,31% 31,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,52% 17,27% 4,16% 5,80% -13,07% -8,67% 10,79% 2,66% -6,23% 33,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,43% 74,31% 69,20% 83,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,10% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,89% 17,96% 14,14% 10,63% 5,85% 15,14% 50,59% 27,89% 20,92% 73,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,40% 46,04% 36,76% 31,34% 33,75% 86,37% 29,19% 74,14% 18,54% 60,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,01% 192,92% 150,74% 137,64% 135,13% 664,94% 414,07% 381,52% 21,58% 234,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...