Visa allt om Fas Elektriska i Partille AB
Visa allt om Fas Elektriska i Partille AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 021 16 433 9 205 8 845 8 829 6 326 4 805 4 509 5 605 5 307
Övrig omsättning 62 - 16 27 - 142 - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 761 -933 265 407 677 246 217 205 968 558
Resultat efter finansnetto 757 -932 294 440 688 249 216 209 994 559
Årets resultat 757 -932 368 336 363 380 256 253 569 299
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 568 680 605 500 500 500 655 113 153 106
Omsättningstillgångar 2 908 2 678 3 069 2 605 2 620 2 089 1 608 2 322 2 183 1 684
Tillgångar 3 477 3 358 3 674 3 105 3 120 2 589 2 263 2 435 2 335 1 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 026 1 269 2 201 2 033 1 897 1 534 1 154 898 945 506
Obeskattade reserver 0 0 0 182 182 0 273 414 557 362
Avsättningar (tkr) 8 135 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 672 200 0 0 127 179 240 81 90
Kortfristiga skulder 1 443 1 283 1 273 891 1 041 928 657 883 752 831
Skulder och eget kapital 3 477 3 358 3 674 3 105 3 120 2 589 2 263 2 435 2 335 1 789
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 935 863 789 714 786 767 657
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 3 632 2 736 1 613 1 507 1 051 785 732 675 337
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 1 559 1 077 904 828 617 898 522 550 354
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 200 0 0 0 300 90
Omsättning 11 083 16 433 9 221 8 872 8 829 6 468 4 805 4 509 5 605 5 308
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 7 7 7 5 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 225 1 826 1 315 1 264 1 261 1 265 961 902 1 401 1 769
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 581 554 510 466 495 420 420 512 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 761 -933 265 407 677 246 275 245 1 063 591
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,93% 78,52% 4,07% 0,18% 39,57% 31,65% 6,56% -19,55% 5,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,61% -26,92% 8,00% 14,17% 22,08% 9,93% 9,77% 8,79% 42,78% 31,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,13% -5,50% 3,19% 4,97% 7,80% 4,06% 4,60% 4,75% 17,82% 10,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,90% 36,20% 58,31% 57,96% 56,96% 57,45% 61,54% 64,14% 66,37% 47,05%
Rörelsekapital/omsättning 13,29% 8,49% 19,51% 19,38% 17,88% 18,35% 19,79% 31,91% 25,53% 16,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,27% 37,79% 59,91% 70,05% 65,10% 59,25% 59,89% 49,41% 57,65% 42,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,29% 201,71% 234,01% 282,27% 246,88% 219,72% 237,14% 262,97% 290,29% 202,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...